Журавка Федір Олександрович

Журавка Федір Олександрович

Дисципліни: Державний фінансовий контроль, Операції з похідними фінансовими інструментами та їх облік, Операції з похідними фінансовими інструментами в банку та їх облік.

Сфера наукових інтересів: організація системи держаного фінансового контролю, трансформація фінансової звітності в Україні в контексті запровадження МСБО та МСФЗ, операції з фінансовими деривативами та їх облік.

Опубліковано понад 110 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:

Підручники

 Банківські операції : підручник // За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с. – Серія «Вища освіта ХХI століття» 

Навчальні посібники

 1.  Міжнародні фінанси : навч. посібник [І.І. Д’яконова,  М.І. Макаренко,                Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д’яконової. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 548с. (гриф МОНУ).
 2. Валютне регулювання : навчальний посібник для студентів / С.В. Науменкова, Ф.О. Журавка, В.І. Міщенко. – Суми: УАБС, 1997. – 92 с.
 3. Фінансовий ринок та інвестиції : збірник тестових вправ та завдань / С.В. Науменкова,   А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 2000. – 214 с. – Серія «Вища освіта XXI століття»

Монографії

 1. Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : Монографія / за заг. ред. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – 210 с.
 2. Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 334 с.
 3. Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : ТОВ "КВК "Ділові перспективи"; УАБС НБУ, 2007. – 70 с.
 4. Євразійські перспективи розвитку банківських систем : монографія / За заг. ред.            О. Костюка, М. Лін, Г. Омета – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ».– 2010.– 157 с
 5. Стратегія інфляційного таргетування в грошово-кредитній політиці держави : монографія / М.І. Макаренко,  І.І. Д’яконова, Ф.О. Журавка та ін. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 108 с.
 6. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи Монографія   / За заг. ред. д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. –  109 с.

Статті

 1. Журавка Ф.О. Впровадження стандартів аудиту державних фінансів у контексті Стратегічного плану INTOSAI на 2011-2016 рр. // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2012. –  №1 (32). – С. 191-197. – Серія «Фінанси і кредит».
 2. Журавка Ф.О. Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2012. –         №4 (62). – С. 25-30. – Серія «Економічні науки».
 3. Журавка Ф.О. Методичні засади організації системи бюджетного контролю в банку [Текст] / Ф.О. Журавка, О.В. Кравченко – Фінансовий простір. – 2015. –    № 1 (17) – С.144-150.
 4. Журавка Ф.О. Облікові аспекти об’єднання (придбання) підприємства /         Ф.О. Журавка, Ю.С. Серпенінова // Економічні науки : Збірник наукових праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 2. – С. 378–383. –  Серія «Облік і фінанси».
 5. Журавка Ф.О. Особливості проведення аудиту основних засобів /                  Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. Вип. 34. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 14-22.
 6. Журавка Ф.О. Методичні підходи до визначення сутності та змісту амортизації основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2. – С. 27-31.
 7. Журавка Ф.О.Методичні аспекти визначення суттєвості в аудиті /                    Ф.О. Журавка // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2012. – №11 (54). – С. 3-8. –  Серія «Економіка та менеджмент».
 8. Журавка Ф.О. Методичні аспекти формування та використання резервів за міжбанківськими кредитами / Ф.О. Журавка // Ефективна економіка. – 2013. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy. nauka.com.ua.
 9. Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні / Ф.О. Журавка // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5(83). – С. 154–160.
 10. Журавка Ф.О. Дисконтна політика НБУ як інструмент реалізації валютної політики держави / Ф.О. Журавка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція : збірник наукових праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2008. – С. 293–298.
 11. Журавка Ф.О. Проблемні аспекти вибору резервної валюти при формуванні та управлінні золотовалютними резервами: світові тенденції та Україна / Ф.О. Журавка // Вісник СевДТУ : збірник наукових праць. – Випуск 92 "Економіка і фінанси". – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 72–77.
 12. Журавка Ф.О. Ключові аспекти впровадження механізму переходу до більшої гнучкості обмінного курсу в Україні / Ф.О. Журавка // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе : сборник научных трудов. / НАН Украины, Институт экономики промышленности; Краматорский экономико-гуманитарный институт. – Донецк, 2007. – С. 239–249.
 13. Zhuravka F. Influence of exchange rate policy of the National bank of Ukraine upon the hryvnia stability / F. Zhuravka // Investments, Information Technologies, Value and Control: матеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції (3–5 березня 2005 р.). – Хаммамет (Туніс) : Інститутфінансів, 2005. – P. 72–74.
 14. Zhuravka F. Key aspects of the exchange rate stability in Ukraine / F. Zhuravka // International Management: Theory and Practice: матеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції (30 травня 2008 р.). – Бремен (Німеччина) : Бременський університет, 2008. – P. 48–51.
 15. Zhuravka F., Plastun S. Features of exchange rate regulation during the currency and financial crises (case of Ukraine) // Nauka i studia 31 (99). – 2013. – P. 16-27.
 16. ЖуравкаФ.О. Валютно-курсоваполітикаНБУякфакторціновоговпливунаконкурентоспроможністьукраїнськихпідприємств / Ф.О. Журавка // ПроблемиіперспективирозвиткубанківськоїсистемиУкраїни : збірникнауковихпраць. Т. 18. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 73–81.
 17. Журавка Ф.О. Проблемні аспекти вибору оптимального режиму валютного курсу в Україні / Ф.О. Журавка // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 1(22). – C. 14–18.
 18. Журавка Ф.О. Формування валютної політики підприємства в умовах нестабільного фінансового середовища / Ф.О. Журавка // Вісник Української академії банківської справи. – 2003. – № 2(15). – С. 94–98.
 19. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до класифікації режимів валютних курсів / Ф.О. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Випуск 21. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 82–89.
 20. Журавка Ф.А. Валютные интервенции НБУ как метод регулирования обменного курса гривны / Ф.А. Журавка // Научный информационный журнал "БизнесИнформ". – 2007. – № 12(2). – С. 162–165.
 21. Журавка Ф.О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / Ф.О. Журавка, І.О. Школьник // Європейський вектор економічного розвитку : збірник наукових праць. – Випуск 1(4). – Д.: Вид-во ДУЕП, 2008. – С. 16–21.
 22. Журавка Ф.А. Проблемные аспекты выбора оптимальной модели валютно-курсовой политики в Украине / Ф.А. Журавка // Научный информационный журнал "БизнесИнформ". – 2008. – № 6. – С. 85–87.
 23. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 2(21). – С. 42–47.
 24. Журавка Ф.О. Практичні аспекти використання валютних застережень у зовнішньоекономічних контрактах підприємств / Ф.О. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т. 19. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 146–152.
 25. Журавка Ф.О. Ставка LIBOR як основний індикатор світового валютного ринку / Ф.О. Журавка // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 2(23). – C. 29–34.
 26. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до розрахунку показника девальвації валюти / Ф.О. Журавка // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції, 1–4 квітня 2009 р. – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 148–150.
 27. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до визначення поняття “валютний ринок” / Ф.О. Журавка // Вісник науковця – 2009 р. : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2009 р.) – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 40–42.
 28. Журавка Ф.А. Методологические особенности расчета показателя ревальвации валюты / Ф.А. Журавка // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2009 р. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2009. – С. 20–23.