Звітність підприємств

Викладач:

Бурденко Ірина Миколаївна

 

Дисципліна «Звітність підприємств» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних підходів  до формування звітності на підприємстві.

Мета вивчення дисципліни - надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства.

Основні завдання вивчення дисципліни - вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.