Стратегічний аналіз

Викладач:

Кравченко Олена Володимирівна

 

Дисципліна «Стратегічний аналіз» входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом 8.03050901 «Облік і оподаткування»  денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

Мета дисципліни: навчитися комплексному аналізу внутрішніх ресурсів та можливостей підприємства, спрямованих на оцінку майбутнього стану бізнесу, його сильних та слабких сторін, обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння сутності й особливостей стратегічного аналізу на підприємстві; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробка стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі, використовуючи методи стратегічного аналізу; ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом застосування стратегічного аналізу.

Після вивчення курсу студенти повинні:

  • Знати: місце і роль стратегічного аналізу в системі стратегічного управління підприємством; основні методологічні підходи до стратегічного аналізу; методи, прийоми, показники стратегічного аналізу;  основи формування стратегічних планів різного рівня на підприємстві; інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу.

  • Вміти: використовувати методи та прийоми стратегічного аналізу діяльності підприємства; користуватися навичками прийняття рішень за одержаними результатами аналізу; коригувати стратегії на базі результатів аналізу.