Кравченко Олена Володимирівна

kravchenko.jpg

к.е.н., доцент кафедри

 

Дисципліни: стратегічний аналіз, бухгалтерський облік в бюджетних установах, бухгалтерський облік, державний фінансовий контроль

Сфера наукових інтересів: стратегічний аналіз, бухгалтерський облік і контроль в бюджетних установах, бухгалтерський облік, контроль

Народилась в Сумах у 1975 році.

Закінчила Сумський Національний аграрний університет (1998 р.), кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит (2001 рік), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2005 р).

В Академії працює з 1998, на кафедрі – з 1998 року.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Опубліковано понад 130 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

1. Кравченко О.В. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : Навчальний посібник / І.М.Бурденко, О.В.Кравченко, О.В. Шипунова. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2009.– 283 с
2. Кравченко О.В. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія. Підрозділ 2.2. // К.: Національна академія управління, 2008. – 252 с.
3. Кравченко О.В. Оптимізація внутрішнього потенціалу банку з метою підвищення ефективності його діяльності /О.В. Кравченко //Актуальні питання розвитку сучасної економіки: частина 1 [Текст] : Умань, 2011. – С. 259-267. Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 288 с. – ISBN 978-966-1604-89-5.
4. Кравченко О.В. Формування адаптивної системи контролінгу в банку/О.В. Кравченко //Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної системи економіки/під ред. Д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. частина 1 [Текст] : Умань Видавець «Сочінський», 2011. – С. 227-233. – 390 с. – ISBN 978-966-1604-78-9.
5. Кравченко О. В. Гармонізація фінансової звітності бюджетних установ з міжнародними стандартами фінансової звітності [Текст] / О. В. Кравченко Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства : кол. монографія / за ред. С.А. Меховича, В.В. Матросової. - Харків : НТУ «ХПІ» – 2011. – 431 с. – С. 28-38.
6. Журавка Ф. О. Вдосконалення системи фінансування бюджетних установ в умовах зростання соціальної відповідальності / Журавка Ф. О., Кравченко О. В. // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г. Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2. – 408 с. – С. 94-108. (0,3 д.а.)
7. Кравченко О.В. Облік нематеріальних активів у бюджетних установах//Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів [Текст] : монографія / за заг. ред. Ф.О.Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – 208 с. - С. 145-161. (0,76 д.а.)
8. Дипломна робота магістра [Текст]: методичні рекомендації щодо написання і захисту / Українська академія банківської справи; [уклад. О. В. Кравченко, Слободяник Ю.Б. та ін.]. – Суми : УАБС, 2011. – 62 с.
9. Виробнича практика [Текст]: Програма та методичні вказівки / Уклад.: І.М. Бурденко, О.В.Кравченко. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 23 с.
10. Виробнича та переддипломна практика : методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту [уклад.: О.В. Кравченко, Ю.С. Серпінінова, А.С. Ярошенко]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 43 с.
11. Кравченко О. В. Слав’янська Н. Г.Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств хімічної промисловості / О. В.Кравченко // Фінанси України. – 2000. – № 9. – С. 80-87
12. Кравченко О. В. Можливості застосування бенчмаркінгу як інструмента активізації управління підприємством / О. В.Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – зб. Наук. Праць НАНУ. – Львів. - 2008. – вип. 6 (74). – С. 102-110.
13. Кравченко О. В. Напрямки реформування бюджетного обліку / О. В. Кравченко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2009 р.) / відп. ред. А. Ф. Мельник Тернопіль : ТНЕУ Терноп. нац. економ. унів., 2009.- С. 200-204.
14. Кравченко О. В. Значення й місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством / О. В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т. 8. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 143-149.
15. Кравченко О. В. Конкурентоспроможність підприємства і методи її визначення / О. В. Кравченко // Соціально-економічні дослідження в перехідній період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. Збірн. наук. праць. НАН України. – Львів. – 2004. – вип.1(XLV) - С. 158-164.
16. Кравченко О. В. Суть і значення системи фінансових відносин підприємств в/ О. В. Кравченко // Вісник СДАУ. – 1999. – № 2(7). – С. 63-65
17. Кравченко О. В. Фінансові показники як основа фінансового механізму/ О. В. Кравченко // Банківська система України: теорія і практика становлення. Зб. наук. пр. Т. 2. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 1999. – С. 436-439
18. Кравченко О. В. Фінансовий механізм управління підприємствами в сучасних умовах / О. В. Кравченко // Вісник УАБС. – 1999. – № 1(6). – С. 17 – 18
19. Кравченко О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності / О. В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. Т. 3. – Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С. 237-243
20. Кравченко О. В. До питання про інноваційний менеджмент / О. В. Кравченко // Финансовый и банковский менеджмент: опыт и проблемы. Тезисы докладов и выступлений на международной научной конференции. – Донецк: ДонНУ, 2000. – С. 106-108
21. Кравченко О. В. Механізм регулювання інноваційною діяльністю в сучасних умовах / О. В. Кравченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 65. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 94-99
22. Кравченко О. В. Джерела фінансування інноваційної діяльності / О. В. Кравченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 89. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 59-65
23. Кравченко О. В. Особливості обліку основних засобів у бюджетних установах / О. В. Кравченко // Вісник Сумського Національного аграрного університету – 2002. - №1. – С. 86-90.
24. Кравченко О. В. Проблеми обліку зносу основних засобів у бюджетних установах / О. В. Кравченко // Вісник Сумського Національного аграрного університету – 2002. - №2. – С.62-65.
25. Кравченко О. В. Особливості організації та можливі напрямки розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах / О. В. Кравченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2003”. Том 25. – Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 35-37
26. Кравченко О. В. Значення і функції прогнозування у системі стратегічного управління й аналізу / О. В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т. 10. – Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С. 177-181.
27. Кравченко О. В. Проблемні питання розрахунку сумнівних боргів / О. В. Кравченко // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2004. - №1(16). – С. 58-62.
28. Кравченко О. В. Бурденко І. М. Аналіз основних макроекономічних показників економіки України за 1996-2003рр. / О. В. Кравченко, І. М. Бурденко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірн. наук. праць. Випуск 194: В 5т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.1075-1082.
29. Кравченко О. В., Бурденко І. М. Проблеми функціонування податкової системи України за 2000-2003 рр. / О. В. Кравченко, І. М. Бурденко // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 2(17). – С. 45-50.
30. Кравченко О. В. Податкова політика як регулятор економіки України / О.В.Кравченко // Вісник ДонДует. – 2004. - № 3/2 (23). – С. 22-27
31. Кравченко О. В. Поняття стратегії в стратегічному управлінні / О.В.Кравченко // Вісник СНАУ. - № 1(22), 2007 р. С. 267-272.
32. Кравченко О. В. Стратегічний менеджмент як основа забезпечення ефективного управління підприємством / О.В.Кравченко // Державна політика та стратегія реформування економіки України в 21 сторіччі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Полтава березень 2007.- Полтава.: ПТАА, 2007.- С. 137-139.
33. Кравченко О. В. Конкурентна політика в Україні / О. В. Кравченко // Современные аспекты финансового управления экономическими процессами: материалы Всеукраинской научно-методической конференции, г. Севастополь, 5-8 сентября 2007 г. – Севастополь: издат-во – Сев. НТУ, 2007. – 312 с.
34. Кравченко О. В. Концепція стратегічного планування в банках / О. В. Кравченко // Тези доповідей і виступів міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків». м. Черкаси, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, листопад 2007 р. С. 199-201.
35. Кравченко О. В. Проблемні питання децентралізації бюджетної політики в Україні / О В. Кравченко // Вісник СНАУ. - № 1.- 2008 р. С. 50-54
36. Кравченко О. В. Фінансова стратегія як інструмент реалізації загальної стратегії розвитку / О. В. Кравченко // Стратегии развития Украины в глобальной среде / Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года. – Т.2. – Симферополь: ЦРОНИ, 2008. – С. 46-49
37. Кравченко О. В. Контролінг в системі стратегічного управління підприємством / О.В.Кравченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы / Материалы ІІІ международной научно-практической конференции. – Пинск: Полес ГУ, 2009 – С.45-46.
38. Кравченко О. В. Стратегічний контролінг як чинник ефективного функціонування підприємства / О. В. Кравченко // Міжнародна банківська конференція теорія і практика : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009р.). – ДВНЗ «УАБС НБУ» – 2009 – Т.2 – С. 80-82.
39. Кравченко О. В. Особливості формування облікової політики бюджетних установ / О.В.Кравченко // Проблеми: перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / ДВНЗ «УАБС НБУ» – 2009 – Т.2 – С. 54-55.
40. Кравченко О. В. Бюджетування як інструмент управління підприємством / О. В. Кравченко // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-22 листопада2009р.), частина 2. Київ 2009. С.32-35
41. Кравченко О. В. Фінансове планування в банках / О. В.Кравченко //Вісник Хмельницького національного універститету. – 2008– № 6 Т.3 (124). – С. 56-59.
42. Кравченко О. В. Антикризове управління підприємством / О. В.Кравченко //Бізнес Інформ № 11(2)’ 2009. С. 41-42.
43. Кравченко О. В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній практиці / О. В.Кравченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 4 (50), С.67-70
44. Кравченко О. В. Антикризові заходи: досвід, проблеми, реалії. / О. В.Кравченко // Вісник НБУ, №3(6) грудень - С.148-151
45. .Кравченко О. В. Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання / О. В.Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 1 (81). – С. 270–276
46. .Кравченко О. В. Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами / О. В.Кравченко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природного-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції/ Збірник наукових праць. Рівне НУВГП – Рівне, 2009 – вип. 15 № 4 - С. 94 – 102
47. Кравченко О. В. Напрями організації управлінського обліку в банку / О. В.Кравченко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет / Збірник наукових праць. – Луцьк, 2010 – вип. 7 (25) Ч. 4 - С. 359 – 367
48. Кравченко О. В. Бюджетування як інструмент управління підприємством. / О. В.Кравченко // Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференц. 20-22 лист. 2009 р. Ч.2 Київ. – С. 32-35
49. .Кравченко О. В. Проблемні питання нормативного регулювання капіталу банків / О. В. Кравченко // Матеріали за VІ Международна научна практична конференція, 17-25 окт. 2010р. Т.1 Икономики. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, С. 6-9
50. Кравченко О. В. Запровадження Міжнародних стандартів обліку і звітності для бюджетних установ. / О. В. Кравченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників VIII міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна, 26 березня 2010 р. – К. – С. 35-36.
51. .Кравченко О. В. Функції системи моніторингу фінансових показників банку / О. В. Кравченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика. Зб. тез доповідей 5 Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 91-92
52. Кравченко О. В. Видатки бюджетних установ: сутність, особливості, перспективи обліку. / О. В. Кравченко // Актуальні проблеми фінансової системи України : збірник тез доповідей та виступів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів 23 квітня 2010 р. т. ІІ : Черкаси ЧДТУ. – С. 281-284
53. Кравченко О. В. Напрямки реформування бюджетного обліку і бюджетного законодавства / О. В. Кравченко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року) / ДВНЗ «УАБС НБУ»– Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 284–286.
54. .Кравченко О. В. Особливості викладання дисципліни «Облік в бюджетних установах» в умовах Болонського процесу / О. В. Кравченко // Проблеми управління навчальним процесом при підготовці фахівців напряму «Облік і аудит» [Текст] : збірник тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 37–39
55. Кравченко О. В. Підвищення якості підготовки фахівців обліково-фінансової сфери в умовах модернізації освіти / О. В. Кравченко // Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 246–248
56. Кравченко Е. В. Финансовое планирование и бюджетирование в системе управления банком / О. В. Кравченко // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций : материалы ІІІ Междунар. Науч.-практ. Конф., посвященной 50-летию экономического факультета ВГУ : в 2 ч. – 2010. – Ч. Воронеж:, 2010.- с. 142-144.
57. Кравченко О. В. Управлінський облік в системі контролінгу / О. В. Кравченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы [Текст] : материалы третьей международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 20-22 мая 2010 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – С.40–43.
58. Кравченко О. В. Контролінг в банку О. В. Кравченко // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : 23 березня 2010 року, Донецьк. – С. 279-283
59. Кравченко О. В. Система інформаційного забезпечення стратегічної діяльності / О. В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. –С. 106-107
60. Кравченко Е.В. Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления банком/Е.В. Кравченко // Теоретичесике и прикладне аспекты современной экономики: Межвузовский сборник научных трудов [Текст] : Выпуск 1. Черкесск, 2010. – С. 426-430.
61. Кравченко О.В. Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання / О.В. Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст]:/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень – Львів, 2010 – вип. 1 (81). - С. 270 – 27
62. Кравченко Е.В. Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления банком/Е.В. Кравченко // Теоретичесике и прикладне аспекты современной экономики: Межвузовский сборник научных трудов [Текст] : Выпуск 1. Черкесск, 2010. – С. 426-430.
63. Кравченко Е.В. Эффективность системы внутреннего контроля в банках/Е.В. Кравченко // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования : сборник статей Международной научно-практической конференции, 30 ноября 2010 г., г. Абакан/ отв. ред. НФ, Кузнецова. – Абакан: Издательство ГОУ ВПО «Хакасский государственный університет им. Н.Ф. Катанова» [Текст] : 2010. – С. 168-169.
64. Кравченко О. В. Особливості обліку доходів і витрат неприбуткових організацій // Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення-2010: (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) [Електронний ресурс] : ред. В.С. Пономаренко, А.А. Пилипенко. – Х.: Фактор, 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. — Назва з контейнера.
65. Кравченко, О. В. Вплив прийняття Податкового кодексу на систему бухгалтерського обліку і звітності [Текст] / Ю. Б. Слободяник, О. В. Кравченко, Ю. М. Тимощенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» (м. Одеса, 21-22 травня 2011 р.) / Центр економічних досліджень та розвитку. – Одеса, 2011. – С. 90–92.
66. Кравченко, О. В. Внутрішній аудит банківських ризиків [Текст] / О. В. Кравченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна банківська конкуренція: Теорія і практика» – 26-27 травня 2011 р. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» / Збірник тез том 2 С. 171-172
67. Кравченко О. В. Методологічні засади внутрішнього контролю в банках [Текст] / О. В. Кравченко Наукові записки. Фінансова система України : зб. наук. праць. Серія Економіка / Національний університет "Острозька академія". – 2011. – Вип. 16. – С. 210-214.
68. Кравченко О.В., Тимощенко Ю.М Социальная направленность реформирования образования в Украине [Текст] Университеты и общество. Сотрудничество и развитие университетов в ХХІ веке: Материалы Третьей международной научно-практической конференции университетов.Издательство Московского университета, 2011. – 872 с. (Серия «Университеты и общество»). – ISBN 978-5-211-05994-8. – С. 653-658.
69. Кравченко, О.В., Слободяник, Ю.Б., Тимощенко, Ю.М. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання. /О.В. Кравченко, Ю.Б. Слободяник, Ю.М. Тимощенко//Вісник Хмельницького національного університету - 2011. – № 5, Т. 2 (180).- С. 15-19.-
70. Кравченко Е. В. Оценка внутреннего потенциала банка с помощью системы сбалансированных показателей [Текст] / Е.В. Кравченко // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования : сборник статей Международной научно-практической конференции, 10–12 ноября 2011 г., г. Абакан / отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2011. – С. 245–247.
71. Кравченко Е.В. Повышение качества аудита в банках [Текст] / Е.В. Кравченко // Развитие учетно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации экономических процессов : сб. науч. ст. / под общ. ред. Т.Г. Шешуковой; Перм. гос. ун-т. - Пермь, 2011.- с. 163-167
72. Кравченко Е.В. Стратегический управленческий учет в системе управления банком / Е.В. Кравченко //Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций [Текст]: материалы IV междунавродной научно-практической конференции (г. Воронеж) Ч.1 – Воронеж: Воронежский ЦНТИ - 2011.- с. 237-240.
73. Кравченко О.В., Пунтус Я.С. Вдосконалення обліку та контролю розрахунків з оплати праці // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на XXI век», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - С.5-8.
74. Кравченко Е.В. Актуальные проблемы капитализации банков [Текст] / Е. В. Кравченко // Учетно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного развития территорий : Материалы ІІІ Международной научной конференции 26-27 ноября 2010 г. / Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань : Изд-во АГТУ, 2013. – С. 189-191.
75. Кравченко Е.В. Уплата налога на добавленную стоимость бюджетными учреждениями [Текст] / Е. В. Кравченко // Апрельские научные чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской : материалы международной научно-практической конференции 13 апереля 2012 г. (г. Воронеж) Ч.1 – Воронеж: Воронежский ЦНТИ - 2012. - С. 75-78.
76. Кравченко О.В. Методологічні аспекти оцінки основних засобів бюджетних установ [Текст] / О. В. Кравченко /збірник наукових праць, Луцький національний технічних університет вип. 9(33) – ч.4. - Луцьк -2012. – С. 214-222.
77. Кравченко О.В. Оптимізація діяльності банку на підставі системи збалансованих показників [Текст] / О. В. Кравченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 200–204.
78. Кравченко О.В. Методологічні аспекти оцінки основних засобів бюджетних установ [Текст] / О. В. Кравченко /збірник наукових праць, Луцький національний технічних університет вип. 9(33) – ч.4. - Луцьк -2012. – С. 214-222.
79. Кравченко О.В. Концепція підготовки фахівців з обліку та аудиту в контексті інтеграційних і глобалізаційних процесів // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K; URL: www.es.rae.ru/mino/158-1167 (дата обращения: 14.09.2013)
80. Кравченко О.В. Забезпечення конкурентоспроможності банку [Текст] / О. В. Кравченко / Економічні науки. Серія Облік і фінанси : зб. наук. праць / Луцький національний технічний університет ; ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В. – Луцьк, 2011. - Вип. 8 (29). – Ч. 3. – С.132-137.
81. Кравченко О.В. Методологічні аспекти організації контролінгу в банках [Текст] / О. В. Кравченко /збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 16-18 травня 2013 м. Севастополь - 2013. – С. 149-151.
82. Кравченко О.В. Складові системи збалансованих показників банку [Текст] / О. В. Кравченко / Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст] : Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 р. — Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. — С. 317-320.
83. Кравченко О.В. Стратегічний управлінський облік як інформаційна система соціально-орієнтованої концепції управління [Текст] / О. В. Кравченко /Еколого-соціальні орієнтири бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу: цивілізаційні виклики : збірник тез виступів Х-ої Ювілейної Міжнародної наукової конференції /М-во освіти, науки, молоді та спорту України, ЖДТУ - Житомир : ЖДТУ, 2011. – С. 24-26.- лютий не разрешили списат ь
84. Кравченко О.В. Проблеми застосування програмно-цільового методу в обліковій практиці бюджетних установ / О.В. Кравченко // [Електронний ресурс] : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика» Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1M_CQ
85. Кравченко О. В. Управління бюджетуванням у банках / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2013 р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – Т. 2. – 151 с. http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/1284_2013.pdf
86. Кравченко О.В. зобов’язання бюджетних установ: теоретичні та облікові аспекти [Текст] / О. В. Кравченко / Науковий вісник Херсоньського державного університету серія «Економічні науки» вип. 5. ч. 6 - Херсон -2014. – С. 140-144.
87. Olena Kravchenko Perspectives of financial reporting standardization of the public sector in Ukraine / О. Kravchenko // Збірник матеріалів конференції V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» [Електронний ресурс] : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/8/cat/
88. Кравченко, О. В. Виплати працівникам: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку [Текс] / О. В. Кравченко, Т. С. Сидорук // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 174–180.
89. . Кравченко, О. В. Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами [Текс] / О. В. Кравченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 2 (20). – С. 37–41.
90. Журавка Ф.А., Кравченко Е.В. Система бюджетирования как база для принятия управленческих решений [Текст] / Ф.А. Журавка, Е. В. Кравченко / – Банковская система: устойчивость и перспективы развития:сборник научных статей 5-й международной научно-практической конференции по вопоросам банковской экономики, УО «Полесский государственный університет». г. Пинск, 30-31 октября 2014 г. /Министерство образования Республики Беларусь – Пинск: ПолесГУ С. 54-57.
91. Кравченко О.В. Методичний інструментарій контролінгу [Текст] / О. В. Кравченко / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2013. – Вип. 1(99) – С. 282–288.
92. Кравченко О.В. Організація системи контролю за формуванням та виконанням бюджетів банків [Текст] / О. В. Кравченко / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) - Т. 2 № 17 (2014). – С. 47-56.
93. Журавка Ф.О., Кравченко О.В. Методичні засади організації системи бюджетного контролю в банку [Текст] / Ф.О. Журавка, О. В. Кравченко / – Фінансовий простір № 1 (17) – С.144-150.
94. Журавка Ф.О. Кравченко О.В. Методичні засади системи контролю за формуванням та виконанням бюджетів банків [Текст] / Ф.О. Журавка, О. В. Кравченко / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – С. 46-50.
95. Кравченко О.В. Методичні аспекти обліку бюджетними установами забезпечень [Текст] / О. В. Кравченко / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – С. 182-184.
96. Кравченко Е.В. Особенности контроля в бюджетных учреждениях / Е.В. Кравченко //Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций [Текст]: материалы II междунавродной научно-практической конференции (г. Воронеж) Ч.1 – Воронеж: издательский дом ВГУ - 2015. с.157-160.
97. Кравченко Е.В. Перспективы использования моделей бюджетирования в банках [Текст] / Е. В. Кравченко / – Банковская система: устойчивость и перспективы развития:сборник научных статей 6-й международной научно-практической конференции по вопоросам банковской экономики, УО «Полесский государственный університет». г. Пинск, 30 июня 2015 г. /Министерство образования Республики Беларусь – Пинск: ПолесГУ С. 31-34.
98. Кравченко О. В. Формування та зміни облікової політики бюджетної установи/ О. В. Кравченко// ХXІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : зб. наук. праць./ Переяслав-Хмельницький. – 2016. – 379с. - С. 70-72.
99. Кравченко О. В. Фінансова антикризова стратегія/ О.В. Кравченко//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку», Секції 4, 5, 6, Харків 22-25 жовтня 2015 року, - C. 57-61.
100. Кравченко О. В. Гармонізація обліку в державному секторі/ О.В. Кравченко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф. (05 грудня 2015 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 2. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. C. 122-124.

101. Кравченко О.В.Облік запасів в бюджетних установах/ Теорія та практика обліку, контролю та аналізу товарно-матеріальних цінностей: монографія / за заг. ред. Серпенінової Ю. С., Макаренко І. О. – Суми : Видавництво «Вінниченко Д. М.», 2016 р. – 314 с.

102. Кравченко О.В.Облікова політика для цілей оподаткування: теоретичні та методичні засади формування/ Розвиток підприємництва в Україні: теорія , методологія та практика: монографія / під ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Непочатенко. - Умань : Видавець “Сочінський”, 2017. – С. 115–127

103. Кравченко О.В.Можливості адаптації моделі інтегрованої звітності до умов розвитку вітчизняних компаній/ Інтегрована звітність в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, перспективи розвитку та запровадження: монографія / за заг. ред. Савченко Т.Г., Гриценко О.І. – Суми : Видавництво «Вінниченко Д. М.», 2018 р. с. 87-97

104. Кравченко О.В.Основні аспекти формування облікової політики підприємства в частині обліку податку на прибуток// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - № 18 . – Режим доступу до журналу http://global-national.in.ua/issue-18-2017/25-vipusk-18-serpen-2017-r/3350-kravchenko-o-v-osnovni-aspekti-formuvannya-oblikovoji-politiki-pidpriemstva-v-chastini-obliku-podatku-na-

105. O.V. Kravchenko Development Of Accounting-Information Provision Of Enterprise Value-Based Management// Zhuravka, F.O. Development Of Accounting-Information Provision Of Enterprise Value-Based Management [Текст] / F.O. Zhuravka, O.V. Kravchenko, N.V. Ovcharova // Фінансово-кредитнадіяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - Том 1, № 24. - С. 113-122.

106. Кравченко О.В.Методичні аспекти організації обліку основних засобів// Інфраструктура ринку, Вип. 25. – 2018 Режим доступу до журналу : http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018

107. Кравченко О.В.Особливості класифікації та визнання доходів і витрат бюджетних установ за міжнародними та національними положеннями бухгалтерського обліку//Інфраструктура ринку.- Вип. 24. – 2018 – С. 422 -426

 

Наукові праці в електронному вигляді

 

 1. Кравченко О.В. Можливості застосування бенчмаркінгу як інструмента активізації управління підприємством / О.В. Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – зб. Наук. Праць НАНУ. – Львів. - 2008. – вип. 6 (74). – С. 102-110.
 2. Кравченко О.В. Напрямки реформування бюджетного обліку / О.В. Кравченко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 жовтня 2009 р.) / відп. ред. А.Ф. Мельник Тернопіль : ТНЕУ Терноп. нац. економ. унів., 2009.- С. 200-204.
 3. Кравченко О.В. Значення й місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством / О.В. Кравченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т. 8. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, УАБС, 2003. – С. 177-181.
 4. Кравченко О.В. Поняття стратегії в стратегічному управлінні / О.В. Кравченко // Вісник СНАУ. - № 1(22), 2007 р. С. 267-272.
 5. Кравченко О.В. Фінансове планування в банках / О.В. Кравченко // Вісник Хмельницького національного універститету. – 2008– № 6 Т.3 (124). – С. 56-59.
 6. Кравченко О.В. Антикризове управління підприємством / О.В. Кравченко //Бізнес Інформ № 11(2)' 2009. С. 41-42.
 7. Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній практиці / О.В. Кравченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 4 (50), С.67-70
 8. Кравченко О.В. Антикризові заходи: досвід, проблеми, реалії. / О.В. Кравченко // Вісник НБУ, №3(6) грудень - С.148-151
 9. Кравченко О.В. Фінансовий моніторинг у банках: сутність, значення, регулювання / О.В. Кравченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 1 (81). – С. 270–276
 10. Кравченко О.В. Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами / О.В. Кравченко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природного-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції/ Збірник наукових праць. Рівне НУВГП – Рівне, 2009 – вип. 15 № 4 - С. 94 - 102
 11. Кравченко О.В. Напрями організації управлінського обліку в банку / О.В. Кравченко // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси" зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет / Збірник наукових праць. – Луцьк, 2010 – вип. 7 (25) Ч. 4 - С. 359 - 367