Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Викладач:

Дутченко Олена Олегівна

 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами різних технологій оброблення економічної інформації та можливостей їх використання в обліку та аудиті.

Мета вивчення дисципліни – формування систем теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку та аудиті.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язання в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації;
  • набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритм їх розв’язання з використанням пакетів прикладних програм.