Вступ у спеціальність

Викладач:

Скорба Олег Анатолійович

 

Дисципліна «Вступ у спеціальність» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.071 «Облік і оподаткування»   денної та заочної форм навчання є підґрунтям для вивчення таких дисциплін, як «Фінансовий облік І»,  «Основи фінансового контролю і аудиту», «Аудит».

Мета вивчення дисципліни - засвоєння студентами знань з історії бухгалтерського обліку; ознайомлення з досвідом минулого бухгалтерського обліку для кращого розуміння сутності бухгалтерії; формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямовуванням з обліку і оподаткування системних знань з концептуальних основ з обліку і аудиту, системи вищої економічної освіти для забезпечення знайомства студентів з особливостями майбутньої професії.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • Ознайомлення з джерелами бухгалтерського обліку, з працями видатних вчених світу з моменту виникнення бухгалтерії до наших днів;
  • вивчення наукових праць відомих бухгалтерів української національної школи бухгалтерського обліку;
  • ознайомлення з основними теоріями та напрямами еволюції обліку;
  • надати студентам загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин, ознайомити з правами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку, з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві, а також з основами оподаткування.