Бухгалтерський облік (Загальна теорія)

Викладач:

Серпенінова Юлія Сергіївна  

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямами 6.030509 «Облік і аудит»    денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів обліку.

Мета вивчення дисципліни - формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Основні завдання вивчення дисципліни: оволодіння принципами бухгалтерського обліку, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську діяльність, набуття навиків застосування технічних прийомів реєстрації облікової інформації, формування уявлення про повний цикл обробки облікової інформації: від первинної фіксації господарських операцій до складання фінансової звітності; загальне розуміння значення фінансової звітності та основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві.