Внутрішньогосподарський контроль

Викладач:

Винниченко Наталія Володимирівна

 

Дисципліна «Внутрішньогосподарський контроль» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами теоретичних та практичних засад здійснення внутрішньогосподарського контролю.

Мета дисципліни: формування базових знань з теорії внутрішньогосподарського контролю, опанування практичних навиків організації  та методології внутрішньогосподарського контролю.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення сутності, функцій та ролі внутрішньогосподарського контролю у ринковій економіці;
  • закономірностей його еволюційного розвитку;
  • теоретичних основ контролю;
  • практичних засад організації внутрішньогосподарського контролю, що базується на міжнародних стандартах аудиту;
  • вивчення методології внутрішньогосподарського контролю підприємств.