Статистичний облік

Викладач:

Гриценко Олена Іванівна

 

Дисципліна «Статистичний облік» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована засвоєння студентами сучасних принципів статистичного обліку та формування статистичної звітності. 

Мета вивчення дисципліни –сформувати систему знань про статистичний облік, надати студентам змогу зрозуміти місце статистичного обліку і звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити їх значення в управлінні підприємством, бути обізнаними з порядком звітування суб’єктів господарювання до органів державної статистики.

Завдання навчальної дисципліни:

  • вивчення основних понять й інструментарію статистичного обліку;

  • дослідження структури системи державної статистики в Україні;

  • ознайомлення з порядком ведення статистичного обліку суб’єктів господарювання;

  • ознайомлення з методологією статистичного обліку, заснованою на світових стандартах;

  • засвоєння основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують ведення статистичного обліку і складання статистичної звітності;

  • розкриття економічної сутності окремих показників статистичної звітності;

  • використання даних статистичної звітності для прийняття відповідних управлінських рішень.