Державний фінансовий контроль

Викладач:

Кравченко Олена Володимирівна

 

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів організації та проведення державного фінансового контролю суб’єктів господарювання.

Мета вивчення дисципліни - дослідження основних завдань, методів і принципів функціонування органів державного фінансового контролю; оволодіння навичками проведення контрольно-ревізійних заходів; вивчення форм та методів проведення контролю. 

Основне завдання вивчення дисципліни: полягає в посиленні загальноекономічної та професійної підготовки майбутніх фахівців, надання їм необхідних теоретичних знань та практичних навичок для здійснення економічного контролю підприємницької діяльності в умовах формування ринкових відносин, уміння формувати та обґрунтовувати власну думку про стан оприлюдненої звітності та фінансовий стан суб’єктів підприємництва в Україні.