Облік та звітність за міжнародними стандартами

Викладач:

Винниченко Наталія Володимирівна

 

Дисципліна «Облік і звітність за міжнародними стандартами» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальності 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами методики обліку активів та пасивів, сучасних підходів  до формування фінансової, консолідованої, інтегрованої звітності за міжнародними стандартами.

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення методики обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат;

  • набуття практичних навичок з техніки складання фінансової, консолідованої, інтегрованої звітності за міжнародними стандартами.