Організація обліку в банку

Викладач:

Мірошниченко Олеся Володимирівна

 

Дисципліна «Організація обліку в банку» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних принципів організації обліку та формування звітності в банках.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння студентами знань з наукової організації праці обліковців, з основ управління обліковим і контрольним процесами, специфіки організації технології облікового процесу у банках, методів, принципів організації бухгалтерського обліку і контролю, організації облікових номенклатур, забезпечення функціонування обліку і контролю — інформаційного, технічного, соціального, ергономічного.

Основним завданнями вивчення дисципліни є: творче вивчення методів, принципів та прийомів організації обліку в банках з метою формування наукового мислення студентів.