Височина Аліна Володимирівна

vusochuna

 

к.е.н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування

 • Учасник Центру соціально-економічних досліджень та академічної мобільності (ARMG), куратор напрямку міжнародних студентських програм.

Дисципліни: «Банківські операції»; «Гроші та кредит»; «Фінансовий контролінг у банку»;«Банківська справа»; «Банківська система».

Сфера наукових інтересів: фінансовий потенціал регіону, бюджетна політика, стратегічне фінансове управління.

Куратор групи ОА-51.

Автор близько 30 наукових праць.

E-mail: a.vysochyna@uabs.sumdu.edu.ua

 

Монографії:

 1. Височина А. В. Методичне забезпечення оцінки процентного ризику банку / А. В. Височина, О. О. Куришко // Управління ризиками банків : монографія у 2-х томах. Т.2. Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 299 с. – С. 38-56.
 2. Височина А. В. Антикризове управління на рівні регіону / А. В. Височина, В. С. Тихенко // Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління: монографія / за ред. д. е. н., проф. Т. А. Васильєвої, к. е. н. О. Б. Афанасьєвої. – Суми: «Ярославна», 2013. – С. 122-126.
 3. Васильєва Т. А. Оцінка економічного потенціалу місцевої громади / Т. А. Васильєва, А. В. Височина // Місцевий розвиток за участі громади: монографія у 2-х томах. Т.2. Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка] – Суми: Університетська книга, 2014. – 368 с. – С. 166-172.
 4. Височина А. В. Оцінка економічного потенціалу регіону в умовах екологізації економіки / А. В. Височина, В. С. Тихенко // Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: монографія у 2-х томах. Т.2 / [за ред. П. Й. Атамас]. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С. І., 2014. – 408 с. – С. 170-177.
 5. Височина А. В. Сутність, значення та місце фінансової стратегії у системі стратегічного фінансового управління / А. В. Височина // Стратегічне фінансове управління підприємством: монографія. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 7-16.
 6. Височина А. В. Методи розробки фінансової стратегії підприємства / А. В. Височина, Я. В. Самусевич // Стратегічне фінансове управління підприємством: монографія. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 56-63.
 7. Височина А. В. Визначення фінансової позиції підприємства в матриці фінансових стратегій / А. В. Височина, Л. Л. Гриценко // Стратегічне фінансове управління підприємством: монографія. – Суми: Університетська книга, 2014. – 176 с. – С. 63-68.

 

Підручники, навчальні посібники:

 1. Височина А. В. Контроль як заключний етап планування маркетингу у банку / А. В. Височина // Маркетинг у банку : навчальний посібник / за ред. проф. Т. А. Васильєвої. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 288-290.

 

Наукові статті:

 1. Vysochyna Alina. Corporate social responsibility in Ukraine: concept, challenges and benefits of distribution [Text] / Alina Vysochyna, Larysa Hrytsenko // Acta Aerarii Publici. – 2011. – Ročník 8 – № 2. – P. 118–129.
 2. Височина, А. В. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії промислових підприємств [Текст] / А. В. Височина, Л. Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – C. 16–22.
 3. Височина, А. В. Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства [Текст] / А. В. Височина, Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – Київ : Національна академія управління, 2012. – № 3. – C. 161–167.
 4. Височина, А. В. Роль та значення системи контролінгу в процесі стратегічного управління [Текст] / А. В. Височина, О. В. Рябенков // Бізнес Інформ. – 2012. – № 9. – С. 326-329.
 5. Височина А. В. Узагальнення та розвиток науково-методичних засад розуміння сутності фінансового потенціалу регіону / А. В. Височина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22. 14. – С. 338-344.
 6. Височина А. В. Науково-методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу регіонів України / А. В. Височина, А. О. Бойко // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (34). – С. 17-23.
 7. Височина А. В. Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи / А. В. Височина // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (35). – С. 17-21.
 8. Височина А. В. Концептуальні засади оцінки та управління фінансовим потенціалом регіону / А. В. Височина // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1 (19). – С. 61-63.
 9. Vasylieva T.A. Peculiarities of the local finance systems: evidence from European countries [Text] / T. A. Vasilyeva, L. Y. Sysoyeva, A. V. Vysochyna // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - 2014. - № 11–12. - P. 233-235
 10. Vasilyeva, T. A. Analysis of the experience of fiscal equalization in European countries [Text] / T. A. Vasilyeva, A. V. Vysochyna // The Genesis of Genius. - 2014. - № 3. - P. 86-87.
 11. Височина А. В. Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики / А. В. Височина, І. Г. Лук’яненко // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2 (37). – С. 98-101.
 12. Височина А. В. Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України / А. В. Височина // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 4 (66). – С. 148-154.
 13. Височина А. В. Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону / А. В. Височина, Я. В. Самусевич, В. С. Тихенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 263-269.

 

Тези доповідей:

 1. Височина, А. В. Соціально відповідальний бізнес в Україні: особливості поширення та сучасні тенденції [Текст] / А. В. Височина // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Управління розвитком соціально-економічних систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання", м. Донецьк, 8-10 грудня 2010 року.
 2. Высочина, А. В. Национальная депозитарная система Украины: современное состояние, проблемы и перспективы развития [Текст] / А. В. Высочина // Сборник тезисов Международной студенческой научно-практической конференции "Роль Центрального банка в условиях мирового финансового кризиса и тенденции развития финансового рынка, банковской системы, рынка труда и отраслей экономики", г. Москва, 17-20 марта 2011 года.
 3. Высочина, А. В. Финансовый рынок Украины и России: современное состояние, проблемы и перспективы развития [Текст] / А. В. Высочина // Сборник студенческих научных работ по материалам ІХ Всероссийской студенческой научной конференции "Мировой опыт и экономика регионов России", г. Курск, 22-24 сентября 2011 года.
 4. Височина, А. В. Проблеми поширення концепції корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Текст] / А. В. Височина // Матеріали XIV науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє", м. Суми, 2011 рік.
 5. Высочина, А. В. Специфика теоретико-методологической и практической реализации финансовой стратегии промышленных предприятий [Текст] / А. В. Высочина // Сборник студенческих научных работ по материалам Х Всероссийской студенческой научной конференции "Мировой опыт и экономика регионов России", г. Курск, 6 апреля 2012 года.
 6. Vysochyna Alina. Balanced scorecard as an element of financial controlling system [Text] / Alina Vysochyna, Oleksiy Ryabenkov // Papery presented at XVIII International Scientific Conference "Economics for Ecology ISCS’2012", Sumy, April 27-30, 2012.
 7. Vysochyna Alina. Sustainable investments as one of the directions of state and private sector cooperation [Text] / Alina Vysochyna, Larysa Hrytsenko // Papery presented at VIІ International Scientific Conference "International banking competition: theory and practices", Sumy, May 24-25, 2012.
 8. Височина, А. В. Взаємодія держави і бізнесу як чинник зростання рівня конкурентоспроможності прикордонних регіонів [Текст] / А. В. Височина, Л. Л. Гриценко // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародного семінару "Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції", м. Луцьк, 18 травня 2012 року.
 9. Височина А. В. Дослідження сутності поняття "фінансовий потенціал регіону" у контексті трансформації національної економіки / А. В. Височина // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании: Материалы международной научно-практической конференции, 18-27 декабря 2012 г. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 89-91.
 10. Височина А. В. Концептуальні основи ідентифікації фінансового потенціалу регіону / А. В. Височина // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : міжнародна науково-практична конференція, 16-18 травня 2013 р. : тези доповіді. – Сімферополь : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 62-63.
 11. Височина А. В. Узагальнення змістовних характеристик категорії «бюджетна політика» / А. В. Височина // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : збірник тез ХIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (23-25 квітня 2014 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – С. 148-150.
 12. Лєонов С.В. Оцінка фінансового потенціалу регіону у контексті реалізації бюджетної політики держави / С. В. Лєонов, А. В. Височина // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2014 р.). – К.: Академія муніципального управління, 2014. – С. 95-96.
 13. Височина А. В. Методика оцінювання податкового потенціалу регіону / А. В. Височина, Я. В. Самусевич // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17–18 квітня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 87-88.