Винниченко Наталія Володимирівна

к.е.н., доцент кафедри

Дисципліни: внутрішньогосподарський контроль, організація обліку, професійні стандарти бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: професійні стандарти бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського обліку на підприємствах, внутрішній контроль, бюджетний контроль, державний контроль, контролінг

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилася в Сумах у 1981 році

Закінчила обліково-фінансовий факультет Української академії банківської справи Національного банку України (2003 р.), кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит (2008 р.), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2011р.).

 В Академії працює з 2003р., на кафедрі – з 1998 року.

 Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

12 колективних  монографій:

 1. Винниченко Н.В. Проблеми формування ефективної системи внутрішнього контролю на вітчизняних підприємствах // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект" : колективна монографія : у 2 т. [за  ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : "Герда",  2013. – Том 2. – С. 308-322.
 2. Винниченко Н.В.  Роль ризик контролінгу в системі управління підприємством // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013.  – С.68-74.
 3. Винниченко Н.В. Бюджетні інструменти управління інноваційним розвитком / Н. В. Винниченко // Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку : монографія /за заг. ред. Т. А. Васильєвої, В. Г. Бороноса. – Суми : СумДУ, 2009. –С. 200-215.
 4. "Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста" [Текст] : монографія : у 2 т. – Том 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А.О.Єпіфанова і д-ра екон. наук Т.А.Васильєвої та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 270с.
 5. "Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста" [Текст] : монографія : у 2 т. – Том 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста / [за заг. редакцією д-ра екон. наук А.О.Єпіфанова і д-ра екон. наук Т.А.Васильєвої та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 264с.
 6. Винниченко Н.В. Роль и место инвестиционного потенциала предприятий в формировании инвестиционного потенциала региона / Н. В. Винниченко // Потенциал инновационного развития предприятия : монография / под. ред. д-ра экон. наук., проф. С. Н. Козьменко. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – С. 246–253.

Статті:

 1.   Vynnychenko N.V. Budget transparency: the problems of defining Economics And Management Sciences. –  №4. –2015. – С. 21-24
 2. ВинниченкоН.В., к.е.н. Вітчизнянийтазарубіжнийдосвідформуваннясистемиуправліннябюджетом / Н.В. Винниченко // Економічнийпростір. –2015. – №104. – С. 147-163
 3. Винниченко Н.В. Публічний аудит як елемент системи бюджетного контролю / Н.В. Винниченко // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2015. – №5. –  Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=854
 4. Винниченко Н.В. Оцінка стану фінансової безпеки в Україні / Н.В. Винниченко, О.М. Есманов // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 5-6 (1). – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2014  (SCOPUS)
 5. Винниченко Н.В. Загальні засади оптимізації облікової політики як засобу підвищення інвестиційної привабливості підприємства /  Н.В. Винниченко // Економіка і фінанси. – 2014. – №1. – С.86-91
 6. Васильєва Т. А. Сучасні проблеми реформування місцевих бюджетів в Україні / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Вип. 249. Т. VІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1431–1437.
 7. Винниченко Н. В. Інвестиційна та соціальна складові загальної концепції соціально-економічного розвитку України / Н. В. Винниченко // Наука і економіка. – 2008. – № 2(10). – С. 147-151.
 8. Винниченко Н. В. Інвестиційне забезпечення соціальної сфери за рахунок місцевих бюджетів розвитку / Н. В. Винниченко // Фінансова система України : зб. наук. праць. Вип. 9. Ч. 3. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2007.– С. 31–36.
 9. Винниченко Н.В. Проблеми функціонування системи фінансового забезпечення соціальної сфери / Н.В. Винниченко // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. С. 203-206
 10. Винниченко Н.В. Проблеми визначення економічної сутності контрою за використанням бюджетних ресурсів // Бизнесинформ : научный информационный журнал : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національна економіка в умовах зміни ролі і місця людини в системі суспільного виробництва". – Харків: Меркурий . – С. 15-18