Серпенінова Юлія Сергіївна

 

к.е.н., доцент кафедри

 

Народилась 2 вересня 1984 р.

Дисципліни: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Бухгалтерський облік, контроль і аудит

Сфера наукових інтересів: облік необоротних активів на підприємстві, управління ліквідністю банку, система гарантування вкладів фізичних осіб

 

Закінчила Українську академію банківської справи НБУ (2006 р.), аспірантуру Української академії банківської справи НБУ (2009р.)

 

26 лютого 2010 р. відбувся захист дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Тема дисертаційної роботи: «Фінансовий механізм управління ліквідністю банку»

В Академії працює з 2009, на кафедрі – з 2009 року.

 

E-mail: y.serpenynova@uabs.sumdu.edu.ua

 

Опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

1. Серпенінова Ю. С. Особливості формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків / Ю. С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Вип. 22. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 135–141.

2. Серпенінова Ю. С. Процентна політика комерційного банку / Серпенінова Ю. С., Бурденко І. М. // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, (22 – 23 травня 2007 р.) / Харківський національний економічний університет. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 170–171.

3. Серпенінова Ю. С. Ризик ліквідності в загальній системі банківських ризиків / Серпенінова Ю. С. // Держава та регіони. – 2008. – № 6. – С. 210–215.

4. Серпенінова Ю. С. Методи управління ліквідністю банку / Ю. C. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (30 – 31 жовтня 2008 р.) Т. 1. / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 59–61.

5. Серпенінова Ю. С. Депозити як основа ресурсної бази банків / Ю. C. Серпенінова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (15 – 16 травня 2008 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 123–124.

6. Серпенінова Ю. С. Елементи забезпечення фінансового механізму управління ліквідністю банку / Серпенінова Ю. С. // Настоящи изследования – 2009 : материали за V  международна научна практична конференция, (17 – 25 януари 2009) Т. 1. – София : Бял ГРАД-БГ, 2009. – С. 19–21.

7. Серпенінова Ю. С. Сценарний підхід до функціонування фінансового механізму управління ліквідністю банку / Серпенінова Ю. С. // Основните проблеми на съвременната наука – 2009 : материали за V  международна научна практична конференция, (17 – 25 апприл 2009) Т. 1. – София : Бял ГРАД-БГ, 2009. – С. 36–38.

8. Серпенінова Ю. С. Методи визначення потреби банку в ліквідних коштах / Серпенінова Ю. С. // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів : тези доповідей та виступів VІІІ науково-практичної конференції студентів та аспірантів. 21 – 22 травня 2009 р. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2009. – С. 103–105.

9. Серпенінова Ю. С. Фінансові методи і фінансові важелі управління ліквідністю банку / Ю. C. Серпенінова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (21 – 22 травня 2009 р.) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 72–73.

10. Серпенінова Ю. С. Обґрунтування напрямків банківської політики щодо управління ліквідністю банків / Серпенінова Ю. С. // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 247. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 695–700.

11. Серпенінова Ю. С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 159–166.

12. Серпенінова Ю. С. Чинники, що впливають на ліквідність банку / Ю. С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Вип. 24. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – С. 354–359.

13. Серпенінова Ю. С. Удосконалення методів визначення потреби банку в ліквідних коштах / Ю. С. Серпенінова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України : стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. пр. – Вип. 2 (76). – Львів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2009. – С. 266–274.

14. Серпенінова Ю. С.Оцінка факторів стану ліквідності банків України / Ю. С. Серпенінова // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 2. – С. 19–23.

15. Серпенінова Ю. С.Оцінка факторів стану ліквідності банків України / Ю. С. Серпенінова // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 3. – С. 30–31.

16. Серпенінова Ю. С. Розвиток державного регулювання ліквідності банків / Серпенінова Ю. С. // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – № 8 (37). – 2009. – С.110-113.

17. Серпенінова Ю. С. Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова // Вісник УАБС. – 2009. – № 1. – С. 57–62.

18. Серпенінова Ю. С. Методичний підхід до впровадження моніторингу ліквідності банку / Серпенінова Ю. С. // Економічний простір : зб. наук. пр. – Вип. 28 (1). – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 224–228.

19. Серпенінова Ю.С. Усунення недоліків нормативного методу державного регулювання ліквідності банків / Ю.С. Серпенінова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. пр. – Вип. 1 (81). – Львів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2010. – С. 335–340.

20. Серпенінова Ю.С. Визначення ліквідності банку / Ю.С. Серпенінова // «Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України», 21-22 жовтня : зб. тез доповідей. – Одеса : НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 2010. – С. 192–193.

21. Серпенінова Ю.С. Принципи функціонування фінансового механізму управління ліквідністю банку / Ю.С. Серпенінова // «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», 28-29 жовтня : зб. тез доповідей. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 192–193.

22. Серпенінова Ю.С. Формування системи контролю і моніторингу ліквідності банку / Ю.С.Серпенінова // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – №3(9). – С. 223-225. (0,29 др.арк.).

23. Серпенінова Ю.С. Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку / Ю.С.Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5(119). – С. 300-306. (0,44 др.арк.).

24. Набок Р.М., Серпенінова Ю. С. Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України / Ю. С. Серпенінова, Р.М. Набок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць ; Вип. 32 / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 41–50. (0,44 др.арк.)

25. Серпенінова Ю. С. Визначення етапів контролю і моніторингу ліквідності банку / Ю. С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Вип. 33. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – С. 193–198.  (0.25 др.арк.)

26. Серпенінова Ю. С. Формалізація фінансового механізму управління ліквідністю банку / Серпенінова Ю. С. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 3 (12). –С. 193-196. (0,31 др. арк.).

27. Журавка Ф. О., Серпенінова Ю.С. Облікові аспекти об’єднання (придбання) підприємства / Ф.О.Журавка, Ю.С.Серпенінова // Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). – Ч. 2. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 428 с. – С. 378–383. (0.28 др.арк.)

28. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : монографія / [Бурденко І.М., Дмитрієв Є.Є., Ребрик Ю.С., Серпенінова Ю.С.] ; за заг.ред. к.е.н. Ю.С.Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136 с.

29. Серпенінова Ю. С. Напрями підвищення ліквідності фондового ринку / Серпенінова Ю. С. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України . – 2012. –  № 3 (15). – С. 35-37.

30. Серпенінова Ю. С. Лістинг як засіб досягнення ліквідності фондового ринку / Серпенінова Ю. С. // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18 – 19 жовтня 2012 р. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 395–397.

31. Серпенінова Ю.С., Денисенко В.О. Особливості обліку витрат на розробку та дослідження при створенні внутрішньо генерованого нематеріального активу / Ю.С.Серпенінова, В.О.Денисенко // Вісник ЗНУ. Економічні науки. - №2(18), 2013.

 

Наукові праці в електронному вигляді

  1. Серпенінова Ю. С. Ризик ліквідності в загальній системі банківських ризиків / Серпенінова Ю. С. // Держава та регіони. – 2008. – № 6. – С. 210–215.
  2. Серпенінова Ю. С. Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку / Ю. С. Серпенінова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 159–166.
  3. Серпенінова Ю. С. Удосконалення методів визначення потреби банку в ліквідних коштах / Ю. С. Серпенінова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України : стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. пр. – Вип. 2 (76). – Львів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2009. – С. 266–274.
  4. Серпенінова Ю. С. Розвиток державного регулювання ліквідності банків / Серпенінова Ю. С. // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – № 8 (37). – 2009. – С.110-113.
  5. Серпенінова Ю.С. Методичний підхід до впровадження моніторингу ліквідності банку / Серпенінова Ю. С. // Економічний простір : зб. наук. пр. – Вип. 28 (1). – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 224–228.
  6. Серпенінова Ю.С. Усунення недоліків нормативного методу державного регулювання ліквідності банків / Ю.С. Серпенінова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. пр. – Вип. 1 (81). – Лвів : НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2010. – С. 335–340.