Савченко Тарас Григорович

Savchenko

д.е.н., професор кафедри  

Дисципліна: Звітність банку, управлінський облік

Сфера наукових інтересів: монетарна політика, механізм впливу банківської системи на рівноважні стани у економіці, трансфертне ціноутворення у банку.

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народився у м. Гадяч Полтавської області у 1981 році.

Закінчив економічний факультет Української академії банківської справи (2003 р.). кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси, і кредит (2007 р.), доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси, і кредит (2013 р.).

Трудова діяльність:

2003 – 2004 рр. – економіст Сумської філії АБ "Кредит - Дніпро";

2004 – 2005 рр. – начальник відділу планування та фінансового аналізу філії "Сумська дирекція" АТ "Індекс-банк";

2005 -2013 працював у ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" на кафедрі банківської справи;

з 2013 - по теперішній час – декан обліково-фінансового факультету, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Опубліковано понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

 

Монографії

1. Макаренко М.І., Савченко Т.Г. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках. Монографія: Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 238 с. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/923/1/The%20system%20of%20transfer%20pricing_2008.pdf

2. Basel II: problems and prospects of usage in national banking systems. monograph/under the editorship of Anatoliy Yepifanov, Inna Shkolnik. - Sumy: SHEI «UAB NBU», 2010. – 239 p. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1151/1/Basel%20II_2010.pdf
3. Банківський менеджмент: питання теорії та практики. Монографія: Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5257/1/Bank%20management_2011.pdf
4. Вартість банківського бізнесу. Монографія: Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 295c. http://lib.uabs.edu.ua/library/Books_academy/1080_2011.pdf
5. Савченко Т.Г. Значення ризик-менеджменту у забезпеченні рівноваги банку / Т.Г. Савченко, Л. Ковач // : Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 – С. 71-82 с.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/8880
6. Савченко Т.Г. Вплив трансфертного ціноутворення на податковий ризик та достатність капіталу банку / Т.Г. Савченко, Л. Ковач // : Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 299 – С. 177-194 с.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9599
7. Савченко Т.Г. Банківська система у формуванні та підтримці рівноважних станів у економіці [Текст]: монографія / Т.Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 368 с.
8. Савченко Т.Г. Забезпечення транспарентності монетарної політики НБУ у контексті імплементації досвіду Європейського центрального банку / Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів. / колективна монографія під заг. ред. к.е.н., професора Л.О. Коваленко у 2-х томах. – Т. 2 – Ніжин: ТПК «Орхідея», 2015. – 312 – С. 150-170 с.
9. Правила монетарної політики: теоретичні засади та напрями застосування в Україні : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С. М. Козьменка та д-ра екон. наук, доцента Т. Г. Савченка. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 205 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13675

Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації

10. Коренєва О.Г., Мірошниченко О.В., Савченко Т.Г. Організація обліку в банку. Навчальний посібник: Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 273 с. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1260/1/849_2008.pdf
11. Облік у банку: підручник / Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав´янська Н.Г. та ін.– Суми: Університетська книга, 2012. – 668 с.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/8154
12. Савченко Т.Г. Платіжний баланс країн світу / Т.Г. Савченко // : Міжнародні фінанси [текст]: навч. посіб./ [І.І. Дяконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д´яконової. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/8951
13. Звітність банку. Організація бухгалтерського обліку в банку [Текст]: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад.: Т. Г. Савченко, О.Г. Коренєва, А. В. Колдовський]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 52 с.


Тези доповідей

14. Савченко Т.Г. Фінансова оцінка діяльності безбалансових відділень комерційних банків на основі трансфертного ціноутворення // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.). – Суми, 2005. – С. 81-83. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7180/1/operations%20of%20outbalance%20branches.pdf
15. Савченко Т.Г. Теоретичні аспекти трансфертного ціноутворення у банківських установах // Проблемы развития финансовой системы Украины: ІІ Междунар. научно-практ. конф., Симферополь, 15-17 марта 2006 г. – Симферополь, 2006. – С. 191-192. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7181/1/Theoretical%20aspects%20of%20the%20transfer%20pricing.pdf
16. Савченко Т.Г. Практичні аспекти використання трансфертних цін у банківських установах України.// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей IX Всеукр. науково–практ. конф. (9–10 листопада 2006р.). – Суми, 2006. – С.121-122 http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7183/1/Transfer%20price%20setting%20in%20Ukrainian%20banks..pdf
17. Савченко Т.Г. Управлінський облік за центрами відповідальності як методологічна основа впровадження трансфертного ціноутворення у банках. // Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика. Тези доповідей Всеукр. науково-практ. конф., Київ, 20-22 березня 2007 р. – Київ, 2007. – С. 158-159. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7184/1/Management%20accounting.pdf
18. Савченко Т.Г. Оптимізація вибору методу трансфертного ціноутворення у банку // Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в Україні очима молодого науковця: І Всеукр. науково-практ. конф., Львів, 23-24 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 58-60. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7153/1/Optimization%20of%20choice.pdf
19. Савченко Т.Г. Напрямки удосконалення використання ринкових орієнтирів трансфертного ціноутворення // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Зб. тез доповідей ІІ Міжнар. науково-практ. конф. (31 травня – 1 червня 2007 р.). – Суми, 2007. – С. 49-50. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7177/1/Directions%20of%20improvement%20of%20using%20the%20transfer%20pricing%20market%20benchmarks..pdf
20. Савченко Т.Г. Напрямки оптимізації національного механізму регулювання трансфертного ціноутворення у комерційних банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): У 2-х т.: Т.2.- Суми., 2007.- С.59-61. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7174/1/government%20regulation%20of%20the%20transfer%20pricing%20in%20Ukraine.pdf
21. Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення, як інструмент управління процентним ризиком банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т. 2. – C.107-109. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7155/1/interest%20risk%20management.pdf
22. Савченко Т.Г. Наукові підходи до визначення сутності економічної рівноваги / Т. Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково - практичної конференції ( 12 - 13 листопада 2009 р. ) : у 2 т. / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - Т. 2. - С. 60-61
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6802/1/determination%20of%20essence%20of%20economic%20equilibrium.pdf
23. Савченко Т.Г. Вплив стану платіжного балансу та банківської системи на формування макроекономічної рівноваги. // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: зб. тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.). – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Т. 2. –C.156-158. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5271/1/Savchenko_tezu_1.pdf
24. Савченко Т.Г. Закордонний та вітчизняний досвід урівноваження платіжного балансу держави. // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2010. – C.296-298. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5272/1/Savchenko_tezu_2.pdf
25. Савченко Т.Г. Остапенко Л.С. Систематизація напрямків дослідження економічної рівноваги.// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.): у 2 т. / ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». - 2010. - Т. 2. –C.187-188. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6801/1/directions%20of%20economic%20equilibrium%20research.pdf
26. Савченко Т.Г. Циклічність розвитку економічних процесів у країнах СНД. // Problems of design and development of human communities self-organization forms: materials digest of the IV International scientific and practical conference – Kiev, London – April 21-28, 2011 – C.193-197. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6225/3/Savchenko_Cycle_2011.pdf
27. Савченко Т.Г. Застосування антициклічної грошово-кредитної політики Національним банком України // Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічного зростання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції – Ірпінь (Люблін): Національний університет ДПС України. – 2011. – 191 с. C.124-126. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6586/1/Tezu_Savchenko_Irpin_2011.pdf
28. Савченко, Т. Г. Елементи механізму впливу банківської системи на рівноважні стани у економіці [Текст] / Т. Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей ХІV Всеукраїнської науково–практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». - 2011. - Т. 2. – C. 70-71.
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7998/1/Elements%20of%20the%20mechanism%20_2011.pdf
29. Савченко Т.Г. Етапи розробки експліцитного монетарного правила для економіки України.// Проблеми державного управління фінансово-економічною системою національної економіки: зб. тез доповідей I міжн. наук.- практ. конф. ( 29-31 березня 2012 р.) / –Донецьк: ДонДУУ. – 2012 – C.136-139.
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/8258/1/Savchenko_Donetsk_2012.pdf
30. Savchenko, T. G.Countercyclical monetary policy in major economies of the former Soviet Union / Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: зб. тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 р.). – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Т. 1. –C.50-51.
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/8417/1/Countercyclical%20monetary%20policy_Savchenko_Sumy_2012.pdf
31. Савченко Т.Г Розвиток методів регулювання валютного ризику в контексті формування рівноваги банку / Т. Г. Савченко, Д.В. Казарінов // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно- практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012». – Выпуск 3. Том 22. – Одесса, 2012 – 91 с. .– C. 3-6.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9269
32. Савченко Т. Г. Монетарні правила, як інструмент формування рівноваги грошового ринку / Т. Г. Савченко // Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 жовтня 2012 р.: [тези] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2012. –231с.– C. 189-190. http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9270
33. Савченко Т. Г. Методика розрахунку та напрями використання рівноважного реального ефективного обмінного курсу / Т. Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей ХV Всеукраїнської науково–практичної конференції (8-9 листопада 2012 р.) : у 2 т. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2012. – C. 183–185. http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9967
34. Савченко Т.Г., Козьменко С.М. Наукові підходи до оцінки фінансової конвергенції України // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 квітня 2013 р. / Донецький державний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – C. 112-117 http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9965
35. Savchenko Taras. Approaches to development of an explicit rule of monetary policy / Taras Savchenko // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково - практичної конференції ( 23 - 24 травня 2013 р.) / Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - С. 25- 26 .
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10399
36. Савченко Т. Г. Протиріччя монетарної політики у системі державного економічного регулювання // Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 22-23 жовтня 2015 р.) / ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава: ПУЕТ, 2015. - С. 38- 40.


Наукові статті

37. Савченко, Т.Г. Трансфертне ціноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку / Т.Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 14. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – С. 268-275.  http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6806/1/estimation%20of%20bank%20subsections%20efficiency.pdf 

38. Савченко Т.Г. Публічна система комплексної оцінки діяльності банків як інструмент підвищення якості інформації про банки. // Вісник Національного банку України. – 2006. – №10. – С.40-45. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/933/1/rating%20of%20banks_2006.pdf
39. Savchenko T.G. Methodological Aspects and Methods of Transfer Pricing in Ukrainian Banking Institutions. // The Journal of International Economic Policy. – 2006. – №5. – С.6-39. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/774/1/Transfer%20pricing_2006.pdf
40. Макаренко М.І., Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С.44-52. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1157/1/APE-2006-4%2858%29-C-44-51.pdf
41. Савченко Т.Г., Скляренко М.Г. Методичні особливості розрахунку трансфертних цін по операціям безбалансових відділень банківської установи.// Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – №2. – С.93-99. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1199/1/transfer%20prices%20of%20outbalance%20branches_2006.pdf
42. Савченко Т.Г. Напрямки удосконалення економіко-правового регулювання трансфертного ціноутворення в Україні.// Економіка і регіон. – 2006. – №3. – С.48-56 http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6803/1/Directions%20of%20improvement%20of%20government%20regulation%20of%20the%20transfer%20pricing.pdf
43. Савченко Т.Г. Практика трансфертного ціноутворення в банках України. // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 2. – С.26-31. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/976/1/Transfer%20price%20setting%20_2006.pdf
44. Савченко Т.Г. Напрямки удосконалення державного регулювання трансфертного ціноутворення у комерційних банках України. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Вип. 22. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – C.147-159. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1202/1/regulation%20of%20transfer%20pricing%20_2007.pdf
45. Савченко Т.Г. Управлінський облік, як методологічна основа трансфертного ціноутворення у банках України.// Економіка і регіон. – 2007. – №2. – С. 38-41.
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6804/1/Management%20accounting.pdf
46. Савченко Т.Г., Пожар О.М. Застосування трансфертного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С.163-175. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6316/1/Applying%20of%20transfer%20price%20as%20an%20instrument%20of%20bank%60s%20interest%20risk%20management.pdf
47. Савченко Т.Г., Бєлова І.В. Трансфертне ціноутворення у системі ризик-менеджменту банку. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С.157-169. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1483/1/Belova%20870_2009.pdf
48. Савченко Т.Г., Пожар О.М. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку. // Вісник Національного банку України. – 2009. – №7. – С.30-38. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/771/1/Transfer%20pricind%20and%20percent%20risk_2009.pdf
49. Савченко Т.Г., Качаєв О.С. Класифікація моделей економічної рівноваги. // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – №2. – С. 22-30. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/772/1/Model%20of%20economic%20equilibrium_2009.pdf
50. Савченко Т.Г. Генезис теорій економічної рівноваги. // Економіка і регіон. – 2010. – №1. – С.198-206 . http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6317/1/Genesis%20of%20economic%20equilibrium%20theories..pdf
51. Савченко Т.Г., Павленко Л.Д. Трансфертне ціноутворення як інструмент забезпечення внутрішньобанківської рівноваги. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №39 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С.134-148. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1275/1/transfer.pdf
52. Савченко Т.Г. Економічна рівновага: сутність та класифікація. // Економіка і регіон. – 2010. – №2. – С.106-115 . http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6318/1/Economic%20equilibrium%20essence%20and%20classification.pdf
53. Савченко Т.Г., Лєонов С.В. Вплив трансфертного ціноутворення на капіталізацію та вартість банків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С.364-376. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1097/1/Transfer%20pricing%20%26%20capitalization_2010.pdf
54. Савченко Т.Г., Єпіфанова М.А. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С.161-170. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5255/1/Instruments%20of%20currency%20regulation_2011.pdf
55. Савченко Т.Г. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів // Вісник Національного банку України. – 2011. – №6. – С.38-44. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6226/1/Economic%20cycles%20and%20influences%20of%20NBU%20on%20their%20phases_2011.pdf
56. Савченко Т.Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С.257-266. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6310/1/Money%20market.pdf
57. Савченко Т.Г., Ребрик М.А.Оцінка рівноваги платіжних балансів найбільших економік світу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (10) Ч. ІІ. – Харків: Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2011. – С.111-120. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6307/1/balances%20of%20payments%20equilibrium.pdf
58. Савченко Т.Г., Манжула І.П.Дослідження економічних циклів найбільших економік СНД на основі процедури Брай-Бошена // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С.289-299. http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6308/1/BRY-BOSCHAN%20PROCEDURE.pdf
59. Савченко Т.Г. Банківська звітність як інформаційне забезпечення прийняття рішень суб’єктами грошового ринку. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С.373-387
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7176/1/Bank%20reports%20as%20information%20basis.pdf
60. Савченко Т.Г. Монетарні правила: досвід розробки та застосування. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (11). – Харків: Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2011. – С.11-19 http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7175/1/Monetary%20policy%20rules.pdf
61. Serhiy Kozmenko, Taras Savchenko Countercyclical monetary policy in major economies of the Commonwealth of Independent States Investment Management and Financial Innovations. – 2011. - № 4. – Р. 8-19.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/7226
62. Савченко, Т. Г. Структура механізму впливу банківської системи на рівноважні стани у економіці [Текст] / Т. Г. Савченко // Економіка і регіон. – 2011. – № 4 (31). – С. 53-59.
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/7997/1/The%20structure%20of%20mechanism.pdf
63. Савченко Т.Г. Загальна характеристика базових елементів механізму впливу банківської системи на рівноважні стани у економіці. [Текст] / Т.Г. Савченко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – т. XІІI. – 411 с. – (серія ― Економіка; вип. 218 ). – C.135-150.
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/8257/1/basic%20elements%20of%20mechanism.pdf
64. Савченко Т.Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні. [Текст] / Т.Г. Савченко //Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С.268-278
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/8418/1/Methodological%20approaches%20to%20development%20of%20monetary%20policy%20rule%20in%20Ukraine.pdf
65. Савченко Т.Г., Ребрик М. А. Розвиток методів регулювання валютного ризику в контексті формування рівноваги банку. [Текст] / Савченко Т.Г., Ребрик М. А.// Культура народов Причерноморья. – 2012. – №220. – С.84-89
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/8446
66. Савченко Т.Г., Козьменко С.М., Школьник І.О. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку // Вісник Національного банку України. – 2012. – №6. – С.14-21 (фахове видання).
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/8530
67. Савченко Т.Г. Інфляційне таргетування в Україні: проблеми впровадження та перспективи застосування. // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – №1 (32). – С. 3-13. (фахове видання).
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/8529
68. Савченко Т.Г. Застосування фільтру Ходріка-Прескота для визначення рівноважних значень макроекономічних параметрів. / Т. Г. Савченко, І.П. Манжула // Вісник СумДУ. Серія “Економіка” – 2012. – №2. – С.155-162 (0,55 друк. арк.)
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9271
69. Савченко Т.Г. Рівноважний реальний ефективний обмінний курс як орієнтир валютної політики НБУ. / Т.Г. Савченко // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України: зб. наук. Праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – т. ХІІІ . - 265 с. – (серія «Економіка»; вип. 236 ) – C.69-81 (0,55 друк. арк.).
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9273
70. Савченко Т. Г. Антициклічна монетарна політика у найбільших країнах СНД: порівняльний аналіз / Т. Г. Савченко // Економіка і регіон. – 2012. – №1 (32). – С. 86-98. http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9969
71. Савченко Т. Г. Методика комплексної оцінки рівноваги платіжного балансу / Т. Г. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. Вип. 12. – К., 2012.– С. 23–29. http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9970
72. Савченко Т. Г. Економічна оцінка доцільності валютної інтеграції України з найбільшими країнами СНД / Т. Г. Савченко, М. А. Ребрик, Д. В. Казарінов // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (33). – С. 26–35 http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9971.
73. Savchenko T. Assessment of financial convergence of Ukraine with the CIS countries and the European Union / S. Kozmenko, T. Savchenko, D. Kazarinov // Banks and Bank Systems . – 2012. – №4 – P.5-17
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9532
74. Tarasz G. Szavcsenko. A monetáris politikai alapősszefűggések kidolgozásának lépései az ukrán gazdaságban // Hitelintézeti szemle. – 2012. – № 6. – P. 545–555.
http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9979
75. 4. Savchenko T. Development of an explicit rule of monetary policy for the economy of Ukraine / S. Kozmenko, T. Savchenko // Investment Management and Financial Innovations International Research Journal. – 2013. – № 1. – P. 8–19. http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9966
76. Савченко Т.Г., Козьменко С.М. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки // Вісник Національного банку України. – 2013. – №4. – С.54-61 http://dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/9968
77. Савченко Т.Г. Структура та інструменти грошово-кредитного ринку / Т.Г.Савченко, Я.О. Піонтковска // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Вип. 37. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С.169-180. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10395
78. Савченко Т.Г. Використання ринкових індикаторів трансфертного ціноутворення як напрямок удосконалення управлінського обліку банку / Т.Г. Савченко // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – №1(34). – С. 82-88. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10398
79. Савченко Т.Г. Розробка експліцитного правила монетарної політики для економіки України [Текст] / Т.Г. Савченко // Регіональна економіка . – 2013. – №3. – С. 105-114. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12316
80. Савченко Т. Г., Закутняя А. О. Значення фінансової звітності у забезпеченні транспарентності банківської діяльності. / Т. Г. Савченко, А. О. Закутняя // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1 (19) – С. 222-228.
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12140
81. Kozmenko Serhiy. Development and application of the monetary rule for the base interest rate of the National Bank of Ukraine / Serhiy Kozmenko, Taras Savchenko, Yanina Piontkovska // Banks and Bank Systems – Volume 9, Issue 3 – 2014 – pp. 50-58 (0,78 друк. арк.).
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12402
82. Савченко, Т. Г. Розвиток комунікаційної політики Національного банку України у контексті впровадження інфляційного таргетування [Текст] / Т. Г. Савченко, А. О. Закутняя // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – Вип. 40. – С. 19-31.
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13332
83. Савченко, Т. Г. Дилема дискретності та правила у фіскальній та монетарній політиці [Текст] / Т. Г. Савченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Житомир, 2015 – Вип. 3(73). – С. 170-176.