Професійні стандарти бухгалтерського обліку

Викладач:

Бурденко Ірина Миколаївна

 

Дисципліна «Професійні стандарти бухгалтерського обліку» входить до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами основ професійної діяльності, концептуальних засад обліку аудиту і звітності в системі професійних стандартів.

Мета дисципліни: опанування теоретичними засадами професійної майстерності і практичними навиками організації обліку і звітності у відповідності з міжнародними стандартами та у співставності з національними стандартами.

Завдання дисципліни:

  • вивчення ключових положень міжнародних професійних стандартів обліку і аудиту;
  • співставлення та порівняння практики ведення обліку і аудиту в національній та міжнародних системах професійних стандартів;
  • узагальнення підходів до складання звітності та її трансформації у різних системах професійних стандартів.