Овчарова Наталія Вікторівна

ovcharova big

к.е.н., старший викладач кафедри


Дисципліни: бухгалтерський облік в управління підприємством, облік на малих підприємствах, обік в банках, бухгалтерський облік

E-mail: n.ovcharova@uabs.sumdu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік в управлінні підприємством, методологія і організація обліку та оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

Народилась в Сумах у 1978 році.

Закінчила економічний факультет Сумського будівельного коледжу (1996р.), обліково-фінансовий факультет Української академії Банківської справи Національного банку України (2001р.).Здобула кваліфікацію «магістр з обліку і аудиту» у ДВНЗ «УАБС НБУ» (2009р.).

У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «УАБС НБУ».

В Академії працює з 2001, на кафедрі – з 2001 року.

ОвчароваН.В. є автором близько 45, наукових та навчально-методичних праць облікового та економічного спрямування, у тому числі: 3 монографії (у співавторстві), 12 наукових статей у фахових виданнях, близько 30 – тез доповідей.

Наукові публікації у  виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Журавка Ф. О. Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм в соціальній сфері / Ф. О. Журавка, Н. В. Овчарова // Бізнес інформ. – 2014. – № 6. – С. 202–206 (0,3 друк. арк.).
2. Овчарова Н. В. Аналіз науково-методичних підходів до оцінювання рівня та якості життя населення / Н. В. Овчарова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2011. – № 3. – C. 80–84 (0,42 друк. арк.).
3. Овчарова Н. В. Роль бюджетної політики в розвитку соціальної сфери / Н. В. Овчарова // Економічні науки. – (Серія “Облік і фінанси”) : збірник наукових праць. – Випуск 8 (29). – Ч. 3. – 2011. – С. 403–413 (0,43 друк. арк.).
4. Овчарова Н. В. Оцінка ефективності бюджетної політики в соціальній сфері / Н. В. Овчарова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К. : НАУ. – 2014. – № 1. – С. 159–169 (0,35 друк. арк.).
5. Овчарова Н. В. Механізм формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері: проблеми та перспективи розвитку / Н. В. Овчарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – (Серія “Економічні науки”). – 2014. – № 1. – С. 98–103 (0,42 друк. арк.).
6. Овчарова Н. В. Ключевыеусловияреализациипроектовгосударственно-частного партнерства в социальнойсфереУкраины: финансовый аспект / Н. В. Овчарова // Журнал научныхпубликацийаспирантов и докторантов. – 2014. – № 4. – С. 20–23 (0,25 друк. арк.).


Монографії

1. Овчарова Н. В. Оцінка нематеріальних активів в управлінні вартістю підприємства/ Н. В. Овчарова // Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : колективна монографія за заг. ред. Ф.О. Журавки – Суми: Ярославна, 2015. – C.21-36. (0,62 друк. арк)
2. Овчарова Н. В. Недержавні організації в реалізації державної соціальної бюджетної політики / Н. В. Овчарова // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: монографія / під ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Непочатенко (Частина 1). – Умань : Видавець “Сочінський”, 2012. – С. 156–162 (0,48 друк. арк.).
3. Овчарова Н. В. Роль бюджетного забезпечення державної підтримки проектів державно-приватного партнерства в соціальній сфері та проблеми його розвитку / Н. В. Овчарова // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : монографія / під ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Непочатенко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2014. – Частина І. – С. 162–169 (0,46 друк. арк.).


Тези доповіді на конференції:

1. Овчарова Н.В. Бухгалтерське забезпечення системи управління вартістю підприємства / Н.В. Овчарова // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 лютого 2015 р.). – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2015 – С.66-68.
2. Овчарова Н. В. Форми ведення обліку на малих підприємсвах / Н. В. Овчарова // Materialy XIMiedzynarodowej naukowi- praktycznejkonferencij «Naukowa przestren Europy –2015» Volume 4.Ekonomicznenauki.: Przemysl. Nauka i studia – С. 5–8
3. Овчарова Н. В. загальні засади формування інтегрованої звітості: аналіз основних структурних елементів / Н. В. Овчарова // Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 березня 205р.) У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. Ч.2. – С. 80–82 (0,13 друк. арк.).
4. Овчарова Н.В. Принципы формирования интегрированной отчетности / Н. В. Овчарова // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций: материалы II международной научно-практической конференции (г. Воронеж) Ч.2 – Воронеж: издательский дом ВГУ - 2015. – С.137-140.
5. Овчарова Н.В. Оцінка інтелектуальних активів в системі обліково-інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства / Н. В. Овчарова // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (05 грудня 2015 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 2. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. C. 167-169.
6. Овчарова Н.В. Бухгалтерський облік в системі ризик-менеджмент / Н. В. Овчарова // Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Секції 4, 5, 6, Харків 22-25 жовтня 2015 року, - C. 77-80.
7. Овчарова Н. В. Бюджетне фінансування соціальної сфери / Н. В. Овчарова // Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 16–17 травня 2014 р.) / за заг. ред. : М. М. Палінчак, В. П. Приходько. – Ужгород : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 245–248 (0,20 друк. арк.).
8. Овчарова Н. В. Аналіз основних причин неефективності державної бюджетної політики в соціальній сфері / Н. В. Овчарова // Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30–31 травня 2014 року / ГО “Львівська економічна фундація”. У 3-х частинах. – Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С. 76–79 (0,20 друк. арк.).
9. Овчарова Н.В. Державні цільові соціальні програми в системі формування те реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері з програмно-цільовим методом / Н.В. Овчарова // Матеріали ІIМіжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; AdobeAcrobat Reader 5.0 - 10.0;. — Назва з екрану.

Наукові праці в електронному вигляді:
 
  1. Овчарова Н.В. Організаційне забезпечення системи управління державною бюджетною політикою в соціальній сфері / Н.В. Овчарова // Бизнес информ. – 2009. – № 11 (2). – С. 158-160
  2. Овчарова Н.В. Аналіз виконання бюджетної політики в соціальній сфері / Н.В. Овчарова // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 3 (6). – С. 151-155
  3. Овчарова Н. В. Оптимізація діяльності суб’єктів бюджетної політики в управлінні соціальною сферою // Вісник університету банківської справи. – 2010 – № 3 (9) – С. 27-31