Організація і методика аудиту

Викладач:

Серпенінова Юлія Сергіївна

 

Дисципліна «Організація і методика аудиту» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами основних теоретичних положень і практичних засад організації і методики здійснення аудиту.

Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ функціо­нування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську та бан­ківську діяльність, набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур.