Організація і методика аудиту

Викладач:

Олексіч Жанна Анатоліївна

Дисципліна «Організація і методика аудиту» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами основних теоретичних положень і практичних засад організації і методики здійснення аудиту.

Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську та банківську діяльність, набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни  студент повинен:

ЗНАТИ: сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції розвитку аудиторської діяльності; правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном; організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг; міжнародний досвід організації та методики фінансового аудиту; методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності підприємств; специфіку аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями.

ВМІТИ: організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських послуг; планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми; організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів; вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання; складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора; аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України; організовувати систему внутрішнього аудиту; організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника під час підготовки та проведення аудиторських послуг; об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту ефективності; складати звіт незалежного аудитора.

Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ функціо­нування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську та бан­ківську діяльність, набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни  студент повинен:

ЗНАТИ: сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і тенденції розвитку аудиторської діяльності; правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кор­доном; організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звіт­ності та надання супутніх послуг; міжнародний досвід організації та методики фінансового аудиту; методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності підприємств; специфіку аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями.

ВМІТИ: організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права здійснення ауди­торських послуг; планувати роботу аудиторської фірми, розробляти страте­гію та загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інст­рукції працівників аудиторської фірми; організовувати нормативно-правове, інформаційне, техніч­не та інше забезпечення праці аудиторів; вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських про­цедур і організовувати їх виконання; складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора; аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інфо­рмацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України; організовувати систему внутрішнього аудиту; організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника під час підготовки та проведення аудиторських послуг; об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі ана­лізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомен­дації та подавати звіти за результатами проведення аудиту ефек­тивності; складати звіт незалежного аудитора.