Коренєва Оксана Геннадіївна

к.е.н., доцент кафедри

Дисципліни: облік у банку, облік та аудит в банках, організація обліку в банку.

Сфера наукових інтересів: методологія і організація обліку, обліково-аналітичні операції, принципи та методики МСФЗ у бухгалтерському обліку та звітності банків України.

E-Mail: o.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась у Сумах у 1973 році.

Закінчила економічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту за фахом "Облік і аудит" (1996 р.), кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (1999 р.), доцент кафедри банківської справи (2002 р.).

З 1996 р. по теперішній час працює в Українській академії банківської справи.

Опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

Монографії

 1. Коваленко В.В. Банківська система України : монографія /В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 187с.
 2. Коренєва О. Г. Розвиток пруденційних вимог та методологічні засади оцінки достатності капіталу банку [Текст] / О. Г. Коренєва, Я. М. Кузніченко // Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку : монографія / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса, 2012. – Гл. 6.2 – С. 521-569.
 3. Коренєва О.Г. Обгрунтування методів управління ризиками в банках / Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика : монографія / за ред.. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2013. – С. 361-373.
 4. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Становлення та розвиток бухгалтерського обліку в банках України / Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. Ї за ред.. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 1. – С. 288-294.
 5. Коренєва О.Г. Бухгалтерський облік в банках України: теоретико-методологічні засади та напрямки розвитку / Банківське регулювання і нагляд: методологія та практика : монографія / за ред.. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2013. – С. 427-448.
 6. Коренєва О.Г. Методичні підходи до оцінки активів банку та їх розвиток / Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : колективна монографія у 2 т. Ї за ред.. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2. – С. 64-72.
 7. Коренєва О.Г. Концептуальні основи використання комплексної звітності з метою формування додаткового інформаційного обґрунтування прийняття рішення щодо злиття або приєднання банків [Текст] / О. Г. Коренєва // Діяльність банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України : [монографія за ред. В.В. Коваленко]. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – С. 278-286.
 8. Коренєва О.Г., Колдовський А.В. Облік нематеріальних активів у банках України: стан та напрями розвитку [Текст] / Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : Монографія / за ред. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – 210 с. С. 129-145.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Банківський нагляд: навчальний посібник / [В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корєнєва.] - К.- Знання, 2004.- 406 с.- (Вища освіта XXI століття).
 2. Банківські операції: підручник / [Міщенко В.І, Слав'янська Н.Г., Коренева О.Г. та ін.] ; за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав'янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 3. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янська, О.Г. Коренєва. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. – 796 с.
 4. Облік і аудит в банках : навчальний посібник / [О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав'янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко] ; за ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав'янської. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.
 5. Коренєва О.Г. Організація обліку в банку : навчальний посібник / О.Г. Коренєва, О.В. Мірошниченко, Т.Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 273 с.
 6. Облік у банку : підручник / [Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав’янська Н.Г. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с.

Наукові статті:

 1. Коренєва О. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / О. Коренєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.6.- Суми, 2002.- С. 298-300.
 2. Коренєва О. Нормативне забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках України / О. Коренєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2003. — Т. 8. — С.134-139.
 3. Коренєва О. Облік операцій з цінними паперами: проблеми та перспективи / О. Коренєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2004. — Т. 10. — С.92-96.
 4. Коренєва О. Облік операцій з іпотечного кредитування: стан і перспективи / О. Коренєва, О. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2006. — Т.15. — С.26-35.
 5. Коваленко В. Факторы влияния на динамическое развитие банковсокой системы Украины / В. Коваленко, О. Коренева // Экономика Крыма. – 2006. — №16. — С. 42-46.
 6. Коваленко В. Обгрунтування стратегії управління ліквідністю банківської установи / В. Коваленко, О. Коренєва, Ж. Торяник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2006. — Т.17. — С.159-167.
 7. Коваленко В. Определение факторов, вызывающих возникновение системных банковских кризисов, и методы их диагностики / В. Коваленко, О. Коренева // Бизнес-ИНФОРМ. – 2006. — №9. – С. 24-26
 8. Коренєва О. Проблеми оцінки та обліку гудвілу у міжнародній та вітчизняній практиці діяльності банківських установ / О. Коренєва, Ю. Бідоленко // Вісник Української академії банківської справи (укр.). — 2007. — № 2. — С.56-62.
 9. Коваленко В. Оцінка конкурентних переваг банківської системи України / В. Коваленко, О. Коренєва // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ — Вип. 223. – Т1. – 2007. — С. 282-291.
 10. Коренєва О. Розвиток ринку страхових послуг України в умовах вступу України до СОТ / О. Коренєва, К. Шилікова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / ДВНЗ "УАБС НБУ" — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. — Вип. 23. — С. 54-61.
 11. Коваленко В.В. Банківська криза та інструменти антикризового управління / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 2. — С. 144-151.
 12. Коренева О.Г., Куприенко О.В. Реструктуризация кредитов физических лиц в условиях финансового кризиса Украины / О.Г. Коренева, О.В. Куприенко.- БИЗНЕС-ИНФОРМ. – 2009. – №12.
 13. Коренєва О.Г., Купрієнко О.В. Вдосконалення депозитних програм в умовах дефіциту фінансових ресурсів / О.Г. Коренєва, О.В. Купрієнко. - Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – № 256 – Т. 7.
 14. Коренева О.Г., Коваленко В.В., Белова И.Г. Актуальные проблемы формирования финансовой отчетности банковских учреждений Украины в соответствии с международными стандартами./ О.Г. Коренєва, В.В. Коваленко, Белова И.В.- БИЗНЕС-ИНФОРМ. – 2010. – №6. – С.65-70.
 15. Бєлова, І.В., Коренєва О.Г. Справедлива вартість – досвід, проблеми та перспективи застосування / І.В. Бєлова, О.Г. Коренєва // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. - № 21.
 16. Korenyeva O., Sysoyeva L., Belova I. The influence of globalization and integration process on the activities of the banking system of Ukraine / O. Korenyeva, L. Sysoyeva, I Belova – Przemysl : Nauka i Studia, - NR 4(49) 2012. – P. 103-112. ISSN 1561-6894
 17. Belova, І. Application requirements of international institutions to organizations of financial monitoring /AML in Ukraine in the struggle against corruption [Text] / I. Belova, O. Korenyeva,– Przemysl : Nauka i Studia. - 2012. – NR 5(50). - P. 47-55.
 18. Коренєва, О. Г. Формування системи антикризового управління в банківських установах [Електронний ресурс] / О. Г. Коренєва // Ефективна економіка. - 2012. - № 5.
 19. Коренєва, О. Г. Вплив глобалізаційних процесів на принципи і методики бухгалтерського обліку банківських установ України [Текст] / О. Г. Коренєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2012. - Випуск 34. - С. 171-177.
 20. Коренєва О.Г. Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності / Бєлова І.В., Коренєва О.Г., Сисоєва Л.Ю. // БІЗНЕС ІНФОРМ. – № 1. – 2013. – С. 239 – 245.
 21. Бєлова І.В., Коренєва О.Г., Сисоєва Л.Ю. Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків України / І.В. Бєлова, О.Г. Коренєва, Л.Ю. Сисоєва // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 8. – С. 123-130.
 22. Коренєва О.Г. Підходи до формування механізму управління прибутком банку // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. – 2013. - № 27 (206). – С. 125-135.
 23. Коренєва О.Г., Кузніченко Я.М. Стан капіталізації банківської системи України та оцінка можливостей покриття банківських ризиків капіталом / О.Г. Коренєва, Я.М. Кузніченко // Вісник НБУ. – 2013. - № 10. – С. 43-58.
 24. Коренєва О.Г. Злиття та поглинання як напрям підвищення капіталізації банків України [Електронний ресурс] / О.Г. Коренєва // Ефективна економіка. – 2014. - № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 25. Коренєва О.Г. Форми забезпечення  повернення банківських позик та розвиток їх використання в Україні [Електронний ресурс] / О.Г. Коренєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua
 26. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Методичні підходи до управління ризиком забезпечення банківських позик / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - № 11. – С.119-123.
 27. Kovalenko V.V., Korenyeva O.G. Efficiency of banking system is in the conditions of global competition / V.V. Kovalenko, O.G. Korenyeva // Economics and Management: Challenges and perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 140-145.

Тези доповідей:

 1. Коренєва О. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах інтеграції України до світової організації торгівлі / О. Коренєва, К. Шилікова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). — Суми, 2008. — С.47-49.
 2. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Актуальні питання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва. - Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи : практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4 - 5 червня 2010 року) / НБУ, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – С. Тези доповідей
 3. Коренєва О.Г., Пінченко А.О. Сек'ютеризація іпотечних активів: механізм застосування в банківській системі України / О.Г. Коренєва, А.О. Пінченко // Альянс наук: вчений вченому: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 лютого 2011 р.) Т. 8. – Дніпропетровськ, Біла К.О., 2011. – С.18-23.
 4. Коренєва О.Г., Коренев А.М. Методичні підходи до удосконалення формування резервів за кредитними операціями банківських установ / О.Г. Коренєва, А.М. Коренев // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 червня 2011 р., У 2 т. – Д. : Біла К.О., 2011. – С. 35-37.
 5. Коренева О. Г. Перспективи визначення справедливої вартості [Текст] / О. Г. Коренєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8–9 листопада 2012 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 105-107.