Гриценко Олена Іванівна

 

Гриценко Олена Іванівна

к.е.н., доцент

 Дисципліни: бухгалтерський облік, облік у галузях економіки.

 Сфера наукових інтересів: організація обліку і аудиту в кредитних спілках та основних галузях економічної діяльності, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання

Народилась на Сумщині у 1973 році.

E-mail: o.hrytsenko@uabs.sumdu.edu.ua

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Народилась на Сумщині у 1973 році.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут зі спеціальності "Облік і аудит" (1995 р.), захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит (2005 р.), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2010 р.). Здобула кваліфікацію "магістр з обліку і аудиту" ДВНЗ "УАБС НБУ" (2009р.).

В Академії працює з 2006, на кафедрі – з 2006 року.

 Опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 6 навчальних посібників, 6 монографій:

 

Монографії:

 

1. Гриценко О.І. Фінансові взаємовідносини кредитної та споживчої кооперації [Текст] . - Суми: Довкілля, 2004.– 67с. – ISBN 966-8078-28-4.

2. Гриценко О.І. Організація бухгалтерського обліку витрат на якість обслуговування [Текст]: Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас.- Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т.1- 358с. . – ISBN 978-966-88-4.

Навчальні посібники з Грифом МОН України

3. Кредитні спілки в Україні: курс лекцій/ Уклад.: Б.А.Дадашев, О.І.Гриценко ; ДВНЗ «Українська академія банківської справи України НБУ».- Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.- 98с. - ISBN 978-966-8958-40-3.

4. Кредитні спілки в Україні [Текст]: навчальний посібник/ [уклад.: Б.А.Дадашев, О.І.Гриценко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України».- Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011.- 196с. - ISBN 978-966-8958-74-8.

Навчальні посібники

5. Облік в галузях економічної діяльності[Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни [уклад.: О.І.Гриценко]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 126с.

6.Облік у галузях економічної діяльності [Текст]: методичні рекомендації щодо проведення практичних занять/ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; посібник для самостійного вивчення дисципліни [уклад.: О.І.Гриценко, О.Л. Пластун]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 82с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 

7. Гриценко, О.І. Кредитна спілка як чинник сталого розвитку споживчої кооперації [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету.- 2002.-№2.-С.53-55.

8. Гриценко, О.І. Фінансово-економічні передумови діяльності кооперативних підприємств[Текст] / О.І. Гриценко // Держава та регіони.-2003.-№1.- С.81-85.

9. Гриценко, О.І. Розвиток кредитної кооперації в аграрному секторі економіки [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2003. – №2. – С.67-69.

10. Гриценко, О.І. Механізм створення кредитної кооперації [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. -  2004. – №2. – С.63-68.

11. Гриценко, О.І. Управління обіговим капіталом – основа фінансової стабільності підприємства[Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2004.- № 2.- С. 35 – 42.

12. Гриценко, О.І. Критеріальні показники діяльності кредитної спілки [Текст] / О.І. Гриценко // Держава та регіони, серія: Економіка та підприємництво. – 2005.– №1.– С.75–82.

13. Гриценко О.І.,  Оптимізація грошових потоків підприємств[Текст] / [О.І. Гриценко, Є.О.Тютюнніков] // Вісник Сумського національного аграрного університету.- 2006.-№2.-С.65-68.

14. Гриценко, О.І., Вплив оптимізації грошових потоків на формування та розподіл прибутку підприємства[Текст] / [О.І. Гриценко, Т.О. Колеснікова] // Вісник Сумського національного аграрного університету.- 2007.-№2.-С.56-59.

15. Гриценко, О.І. Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету.  Серія: фінанси і кредит. – 2010. – № 2. – С.87-91.

16. Дадашев, Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні [Текст] / [Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В.Єременко] // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008р.– С.30–41.

17. Дадашев, Б. А. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок/ [Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко] // Науковий вісник Полтавського університету споживчой кооперації України.. Серія «Економічні науки»- 2010р.,- № 3 (42) .– С.78-83, 0,4 друк. арк.

18. Гриценко, О.І. Організація факторингових операцій в кредитних спілках [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – Харків. - 2010. - № 63. - С. 90-95

19. Гриценко, О.І. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу в кредитних спілках [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна: Збірник наукових праць. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. - Вип. 36. - С. 109-114

20. Гриценко, О.І. Концептуальні засади формування кредитної політики кредитних спілок [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету.  Серія: фінанси і кредит. – 2011. – № 2. – С.53-58.

21. Дадашев, Б. А. Рейтингова оцінка кредитних спілок / [Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко] // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»- 2011р.,- № 4 (49), частина 2 .– С.305-312

22. Гриценко, О.І. Сутність витрат на якість обслуговування [Текст] / О.І. Гриценко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. - 2012. - № 5 (31). - С. 133-137

23. Гриценко, О. І. Проблемні питання щодо обліку та нарахування амортизації основних засобів у сучасних умовах євро інтеграційних процесів / [О.І. Гриценко, А.В. Матюшенко] // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія «Економічні науки»- 2012р.,- № 3 (34) .– С.208-211.

24. Гриценко, О.І. Проблеми організації планування витрат на якість обслуговування [Текст] / О.І. Гриценко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. - 2012. - № 10 (36). - С. 286-289

25. Гриценко, О.І. Якість обслуговування як економічна категорія: проблеми визнання [Текст] / О.І. Гриценко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. - 2013. - № 4 (42). - С. 192-195

26. Gritsenko, O.I. Income classification of commercial enterprise in the context of quality of service and international integration processes [Тest] / O.I.Gritsenko // Sp. z.o.o. «Nauka i studia». – Przemysl. – 2013. – № 8 (76). - c. 23-29

 

Тези доповідей

 

27. Гриценко О.І. Концепція визначення підприємств системи споживчої кооперації структурним елементом АПК // Сборник трудов симпозиума, 17-20 сентября 2003г.; г. Сумы/ Под ред.акад. МАНЭБ, д.э.н., проф. А.М. Царенко и акад. МАНЭБ, д.т.н., проф. Л.Г. Филатова.- Сумы: Довкілля,2004.-С. 166-168.

28. Гриценко О.І. Основні напрямки використання реформованої власності споживчої кооперації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах (Суми,.13-16 травня 2003р.) /Сумський національний аграрний університет.– Суми: СНАУ. – 2004. – С. 33-36.

29. Гриценко О.І. Види та форми диверсифікації діяльності кооперативних підприємств// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 27 березня 2007р.).- Полтава.: ПДАА, 2007.- С. 68-70

30. Гриценко О.І. Концептуальні засади функціонування підприємницької інфраструктури сільської місцевості через розвиток кредитної кооперації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Суми, 4-6 квітня 2007р.).- Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.- Ч.2.- С. 193-194.

31. Особливості організації бухгалтерського обліку в кредитних спілках// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів (Суми, 8-25 квітня 2008р.).- Суми: Видавництво «Довкілля», 2008.- Т.1.- С. 53-54.

32. Гриценко, О.І. Оцінка соціальної ефективності функціонування кредитних спілок [Текст] / О.І. Гриценко: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.–Т.1. – С. 45-47.

33. Гриценко, О.І. Облік кредитних операцій у кредитних спілках. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] / О.І. Гриценко: збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008р.) : у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України».- 2-ге видання, доповнене.- Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.– Т.2. – С. 16-17.

34. Гриценко, О.І. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. [Текст] / О.І. Гриценко: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С.Бородкіна (26 березня 2010р.).- Київ, 2010. – С. 161-163.

35. Дадашев, Б.А Фінансові взаємовідносини кредитної та споживчої кооперації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Текст] / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика».- Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. - С. 25-27.

36. Гриценко, О.І. Організація бухгалтерського обліку витрат операційної діяльності в кредитних спілках. Проблеми, сучасний стан та перспективи обліку, аналізу та аудиту. [Текст] / О.І. Гриценко: збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 травня 2012р., Севастополь-Житомир). – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 45-49.

37. Гриценко, О.І. Характерні риси покращання якості обслуговування сільського населення в підприємствами споживчої кооперації. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва. [Текст] / О.І. Гриценко: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (8-9 листопада 2012р., Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : «Герда», 2012. – С. 69-70.

38. Гриценко, О.І. Якість обслуговування та споживчий кошик: точки дотику [Текст] / О.І. Гриценко: Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ(Суми, 15-19 квітня 2013р.).- В 3т./ Т.1.- Суми, 2013.- С. 330

 

Матеріали в електронному вигляді:

 

Монографії:

  1. Гриценко О.І. Фінансові взаємовідносини кредитної та споживчої кооперації. / О.І. Гриценко. - Суми: Довкілля, 2004.– 67с.

Навчальні посібники з Грифом МОН України:

  1. Дадашев Б.А. Кредитні спілки в Україні: курс лекцій / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко; ДВНЗ "Українська академія банківської справи України НБУ".- Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009.- 98с.

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. Дадашев, Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні [Текст] / [Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В.Єременко] // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008р.– С.30–41.
  2. Дадашев, Б.А. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок/ [Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В.Єременко] // Науковий вісник Полтавського університету споживчой кооперації України. Серія "Економічні науки" - 2010р., - № 3 (42) .– С.78-83.
  3. Гриценко О.І., Оптимізація грошових потоків підприємств [Текст] / [О.І. Гриценко, Є.О.Тютюнніков] // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2006. -№2. - С. 65-68.
  4. Гриценко, О.І., Вплив оптимізації грошових потоків на формування та розподіл прибутку підприємства[Текст] / [О.І. Гриценко, Т.О. Колеснікова] // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2007. - №2. - С. 56-59.
  5. Гриценко, О.І. Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок [Текст] / О.І. Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010.- № 2. - С. 35–42.
  6. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ
  7. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ