Бурденко Ірина Миколаївна

 

к.е.н., доцент кафедри

Дисципліни: фінансовий облік-1, фінансовий облік-2.

Сфера наукових інтересів: методологічні засади розвитку ринку похідних фінансових інструментів.

e-mail: y.burdenko@uabs.sumdu.edu.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Народилася у м. Суми у 1968 р.

Закінчила Сумську філію Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва (1989р.) за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві", кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (2002 р), доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2003р.).

В Академії працює з 1997р., на кафедрі з 1998 року.

 

Загальна кількість праць – 84, в т. ч. 2 навчальних посібника, 8 монографій, 47 наукових статей у фахових виданнях, 2 в інших виданнях, з них 3 публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (Scopus) (англійською мовою), 22 тез доповідей.


1. Бурденко І.М., Макаренко І.О., Шипунова О.В. Необоротні активи: облік, аудит і автоматизація : навчальний посібник / І.М.Бурденко, І.О. Макаренко, О.В.Шипунова. – Суми :Ярославна, 2015. – 386 с. – 279 год.
2. Бурденко І.М. Теоретичні основи обліку зменшення (відновлення) корисності нематеріальних активів / І.М. Бурденко // Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів : монографія / за заг. ред.. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – С.7- 21. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13521/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%91%D0%9E.pdf
3. Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник НБУ. – 2014. – № 2. – С. 44-51.
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881647
4. Бурденко І.М. Теоретичні основи побудови системи інформаційного забезпечення функціонування фінансового ринку / І.М. Бурденко, А.О. Закутняя // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т.1 – С. 182-198.
5. Burdenko Irina, Bredikhin Vladimir Methodological bases of definition of the integrated indicator liquidity of the derivatives market // Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions – Volume 4, Issue 4, 2014. – р. 16 – 23 (Scopus, англійською мовою) http://www.virtusinterpress.org/METHODOLOGICAL-BASES-OF-DEFINITION.html
6. Кравчук Г.В. Перспективи розвитку інфраструктури ринку похідних фінансових інструментів як основи безпеки фінансового ринку України / Г.В.Кравчук, І.М. Бурденко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Серія «Економічні науки». – 2015. – №3 (75). – С.172-177. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13500

 

Список наукових праць:

1. Бурденко І. М. Виплати працівникам: облік аудит і автоматизація : навчальний посібник / І.М. Бурденко, О. В.Кравченко, О. В. Шипунова. – Суми : Університетська книга, 2009, – 283, [5] с.

2. Бурденко І. М. Особливості визнання фінансових інструментів / І. М. Бурденко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція : збірн. Наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2009. – Вип.1(69). – С.454-460.

3. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України : колективна наукова монографія / [Кириченко О. А., Єрохін С. А. та ін.]; під наук. ред. д.е.н., проф. О. А. Кириченко. – К. : Національна академія управління, 2008. – 252 с.

4. Бурденко І. М. Методологічні основи припинення визнання фінансових зобов’язань / І. М. Бурденко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – 2008. – №1, Т.2(105). – С.153-156.

5. Бурденко І. М. Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування / І. М. Бурденко // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – C.116-121.

6. Бурденко І. М. Фінансові інструменти : особливості їх класифікації / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – C. 24-31.

7. Бурденко І. М. До питання про інформаційну базу для оцінки фінансової стійкості підприємств / І. М. Бурденко // Банківська система України: теорія і практика становлення : збірн. наук. праць.– Суми : Ініціатива, 1999. – Т. 2. – С. 511-516.

8. Бурденко І. М. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств торгівлі в умовах трансформації економіки перехідного періоду / І. М. Бурденко // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – № 2 (9). – С. 56 – 59.

9. Бурденко І. М. Управління ризиками в діяльності торгових підприємств в умовах трансформації економіки перехідного періоду в Україні / І. М. Бурденко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірн. наук. праць. Випуск 63. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2000. – С. 9-16.

10. Бурденко І. М. Методологічні принципи дослідження фінансової рівноваги підприємств торгівлі / І. М. Бурденко // Вісник Української академії банківської справи. – 2001. – № 1 (10). – С. 77-81

11. Бурденко І. М. Аналіз показників грошових потоків як критерій оцінки фінансової стійкості торгових підприємств / І. М. Бурденко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірн. наук. праць. Випуск 87. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – С. 85-91.

12. Бурденко І. М. Використання методу грошових потоків для оцінки фінансової стійкості торгових підприємств / І. М. Бурденко // Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству? : матеріали міжнародної конференції. – Донецьк : ВРЦ ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2001. – Том 1. – С. 148-152.

13. Бурденко І. М. Комплексне управління фінансовими ресурсами підприємств як метод обмеження фінансового ризику в діяльності / І. М. Бурденко // Теорія і практика перебудови економіки : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Черкаський банківський інститут Університету банківської справи Національного банку України. – Черкаси : ЧДТУ, 2001. – С.168-171.

14. Бурденко І. М. Регулятори фінансової рівноваги / І. М. Бурденко, В.В. Коваленко // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С. 97-102.

15. Бурденко І. М. Податок на прибуток: основні аспекти застосування П(С)БО-17 „Податок на прибуток” / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірн. наук. статей. – Харків : ФІНАРТ, 2002. – С. 143-144.

16. Бурденко І. М. Прибуток на акцію: розрахунок та оцінка (за П(С)БО-24 „Прибуток на акцію”) / І. М. Бурденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірн. наук. праць.– Суми, 2003. – Том 8. – С.195-201.

17. Бурденко І. М. Проблеми бухгалтерського обліку формування та вилучення власного капіталу акціонерного товариства / І. М. Бурденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірн. наук. праць. – Суми : УАБС, 2003. – Том 10. – С. 117-124.

18. Бурденко І. М. Організація бухгалтерського обліку витрат з податку на прибуток / І. М. Бурденко // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - №6. – С. 29-39.

19. Бурденко І. М. Деякі невирішені проблеми обліку операцій з фінансової оренди / І. М. Бурденко // Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. – 2003. - №9. – С.109-112.

20. Бурденко І. М. Витрати з податку на прибуток та амортизація / І. М. Бурденко, С. М. Гольцова // Регіональні перспективи. – 2003. - № 4-5 (29-30). – С. 180-183.

21. Бурденко І. М. Аналіз основних макроекономічних показників економіки України за 1996-2003рр. / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірн. наук. праць. Випуск 194 : в 5т.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Том IV. – С.1075-1082.

22. Бурденко І. М. Проблеми функціонування податкової системи України у 2000-2003 роках / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 2 (17). – С. 45-49.

23. Бурденко І. М. Аналіз стану й напрямку розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – C.3-9.

24. Бурденко І. М. Організація бухгалтерського обліку податку на прибуток (Згідно з П(С)БО 17) / І. М. Бурденко // Економіка. Фінанси. Право. – 2004.- № 12. – C.29-39

25. Бурденко І. М. Власний капітал: проблеми оцінки в умовах інфляції : зб. наук. праць / відповід. редакт М. І. Долішній. – Львів, 2004. – 545 с.

26. Бурденко І. М. Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності / І. М. Бурденко, О. М. Пожар // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 7. – C.52-55.

27. Бурденко І. М. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко  // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – C.67-75.

28. Бурденко І. М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – C.150-161.

29. Бурденко І.М. Біржові та позабіржові ринки похідних фінансових інструментів: український і світовий аспекти / І. М. Бурденко, І. О. Остапенко // Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція : зб. наук. пр. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2009. – Вип. 2. – С.62-71.

30. Бурденко І.М. Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості / І.М. Бурденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 28. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 352 с. – С. 14–23

31. Бурденко, І. М. Припинення визнання фінансових активів / І. М. Бурденко// Вісник ЖІТІ, 2010. – № 2. – С. 320–323.

32. Бурденко І.М. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу / І.М. Бурденко, І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки – 2010. – № 11 (113) – С. 181–188.

33. Бурденко І.М. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов’язання чи інструмент капіталу? / І.М. Бурденко // Вісник НБУ. – 2010. – № 3. – С. 27-29.

34. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. д.е.н. проф. С.С.Герасименка, д.е.н. проф. А.О.Єпіфанова та ін. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. –162 с.;

35. Бурденко І.М. Місце ринку похідних фінансових інструментів в структурі фінансового ринку / І.М. Бурденко // Економічний простір. – 2011. – № 45. – С.123-131

36. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст] : монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136 с.

37. Бурденко І.М. Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів / І.М. Бурденко, М.В. Корнєєв, І.О. Макаренко // Бізнес-інформ. – 2011. – № 6. – С. 111-115.(0,15 друк. арк.)

38. Бурденко І.М. Сутність ринку похідних фінансових інструментів та його структура / І.М. Бурденко // Вісник ХНУ. – 2011. – Том 12. – С. 225-228.(0,5 друк. арк.)

39. Бурденко І.М. Основні етапи розвитку світового ринку похідних фінансових інструментів / І.М. Бурденко // Економічний форум. – 2012. – №1. – С.277-284 (0,5 д.а.)

40. Бурденко І.М. Правова сутність похідних фінансових інструментів / І.М. Бурденко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 3 (12). – С.154-159.

41. Бурденко І. М. Світові тенденції оцінки вартості банківського бізнесу в сучасних умовах функціонування банківських установ // В кн.. : Вартість банківського бізнесу [Текст] : монографія / [А.О. Єпіфанов, С.В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С.В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 198 -211.

42. Бурденко І.М. Характеристика основних етапів становлення та розвитку ринку похідних фінансових інструментів України / І.М. Бурденко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 38. – С.13-16.

43. Бурденко І.М. Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України / І.М. Бурденко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С.181-190. 0,5 д.а

44. Журавка Ф.О. Бурденко І.М. Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України : монографія / Ф.О. Журавка, І.М.Бурденко, І.О. Макаренко – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2012. – 166 с. 9 д.а.

45. Бурденко І.М. Соціально-історичний генезис спекулятивного капіталу та похідних фінансових інструментів в кругообігу фінансового капіталу / І.М. Бурденко // Теоретичні та прктичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : колективна монографія /під редакцією д.е.н, професора О.О. Непочатенко (Частина 1) – Умань : Візаві, 2013. – С.207-212 (0,5 д.а.)

46. Бурденко І.М. Теорія мікроструктури ринку та ліквідність ринку похідних фінансових інструментів / І.М. Бурденко // Экономика и управление. – 2012. – № 6.– С.37-42 (0,45 д.а.)

47. Бурденко І.М. Упорядкування системи розкриття інформації на ринку похідних фінансових інструментів в Україні / І.М. Бурденко //  Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). - 2013. - № 1 (16). - С. 238-234. (0,6 д.а)

48. Бурденко І.М. Ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності / І.М. Бурденко // Європейський вектор економічного розвитку : збірн. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2013. - Випуск 1 (14). - С.24-32 (0,66 д.а.)

49. Бурденко І.М. Теоретичні основи побудови системи інформаційного забезпечення функціонування фінансового ринку / І.М. Бурденко, А.О. Закутняя // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т.1 – С. 182-198.

50. Бурденко І.М. Інституціональна структура регулювання ринку похідних фінансових інструментів: міжнародний досвід // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовій фінансовий простір : зурн. наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип.1 (99). – С. 167-175. – 0,53 д.а

  

ТЕЗИ

 1. Бурденко І. М. Процентна політика комерційного банку / Серпенінова Ю. С., Бурденко І. М. // Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (22 – 23 травня 2007 р.) / Харківський національний економічний університет. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 170–171.

2. Бурденко І. М. Основні принципи визнання фінансових інструментів / І. М. Бурденко // Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами : : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (5-8 вересня 2007, м. Севастополь). – Севастополь : СевНТУ, 2007. – С.159-160.

3. Бурденко І. М. Особливості формування і тенденції розвитку українського фондового ринку / І. М. Бурденко // Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (3-6 вересня 2009, м. Севастополь). – Севастополь : СевНТУ, 2009. – С.85-88.

4. Бурденко І. М. Похідні фінансові інструменти як особлива форма генерування та перерозподілу фіктивного капіталу / І. М. Бурденко // Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (06-09 вересня 2010, м. Севастополь). – Севастополь : СевНТУ, 2010. – С. 67-69.

5. Бурденко І. Строковий ринок: його роль та зміст / І. Бурденко // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 9-10 грудня 2010. Тернопіль : Крок, 2010. – Ч. 1. – С. 107-109.

6. Бурденко І. М. Ринок похідних фінансових інструментів: сприяння інноваційному та інвестиційному процесу / І. М. Бурденко // Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (6-9 вересня 2011, м. Севастополь). – Севастополь : СевНТУ, 2011. – С.159-160.

7. Бурденко Ірина Похідні фінансові інструменти: проблеми класифікації та визначення / І. Бурденко // Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки : матеріали міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конф. 20-21 жовтня 2011. Тернопіль : Крок, 2011. – С. 121-123.

8. Бурденко І. М. Теоретичні основи визначення економічної сутності похідних фінансових інструментів / І. М. Бурденко // Пріорітети нової економіки знань в ХХІ сторіччі : зб. тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 грудня 2011). – Дніпропетровськ, 2011. – С.71-74.

9. Бурденко І.М. Основні етапи розвитку державного регулювання ринку похідних фінансових інструментів України / І.М. Бурденко // Проблеми державного управління фінансово-економічною системою національної економіки : матеріали І Міжнародна науково-практична конференції (29 -31 березня 2012 року). – Донецьк, 2012. – С. 14-16.

10. Журавка Ф.О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та облікові аспекти / Ф.О. Журавка, І.М. Бурденко, І.О. Макаренко // Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту : зб. тез доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 травня 2012 року). – м. Севастополь, 2012. – С. 72-77.

11. Бурденко І.М. Сучасна система поглядів на ринкову ліквідність / І.М. Бурденко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збір. тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 травня 2012 р.). – м. Суми, 2012. – Том 2. – С. 22-23.

12. Бурденко І.М. Основні вимірники ліквідності ринку ПФІ / І.М. Бурденко //  Методи и моделі фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку : збірн. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-8 вересня 2012 р.). – Севастополь, Сев НТУ, 2012 – С. 93-94 (0,13д.а)

13. Бурденко І.М. Визначення ліквідності та її роль на ринку ПФІ / І.М. Бурденко // Актуальні  проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: збірн. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2-3 жовтня 2012р.). Дніпропетровськ : Герда, 2012 – С. 196-198, (03 д.а.)

 

Наукові праці в електронному вигляді:

 

  1. Бурденко І.М. Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування / І.М. Бурденко // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – C.116-121.
  2. Бурденко І.М. Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов'язання чи інструмент капіталу / І.М. Бурденко // Вісник НБУ. – 2010. – №3. – С. 48-50.
  3. Бурденко І.М. Особливості визнання фінансових інструментів / І.М. Бурденко : зб. наук. праць / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євро інтеграція / НАН України. Інститут регіональних досліджень/ відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів. 2008. – Випуск 1 (69). – С. 448–453.
  4. Бурденко І. М. Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності / О. М. Пожар, І. М. Бурденко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 7. – С. 52–55
  5. Бурденко І. М. Фінансові інструменти : особливості їх класифікації / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – C. 24-31.
  6. Бурденко І.М. Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості / І.М. Бурденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 28. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 352 с. – С. 14–23
  7. Бурденко І. М. Організація бухгалтерського обліку податку на прибуток (Згідно з П(С)БО 17) / І. М. Бурденко // Економіка. Фінанси. Право. – 2004.- № 12. – C.29-39