Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Викладач:

Овчарова Наталія Вікторівна

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» входить до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання та орієнтована на засвоєння студентами сучасних підходів до формування обліково-інформаційного забезпечення системи прийняття управлінських рішень.

Метою вивчення дисципліни є: формування сучасної системи знань з теорії і практики з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • вивчення теоретичних основ використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела системи управління підприємством;
  • набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством;
  • вивчення механізмів накопичення, обробки та представлення  облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством;
  • формування у студентів практичних навичок щодо підготовки та використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень, а також професійних суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, при розробці та реалізації стратегії підприємством.

 Після вивчення дисципліні студент повинен:

ЗНАТИ: теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством; теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством; порядок формування бухгалтерської звітності для управління  підприємством; сутність професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку.
ВМІТИ: класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління; організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість бухгалтерської інформації; здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності; формувати управлінську
бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом; оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність; застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.