Наукова робота

Основними напрямками наукової роботи кафедри є дослідження стану і перспектив розвитку обліку, аналізу і аудиту в фінансовому та реальному секторах економіки, зокрема:

- проблеми гармонізації обліку і звітності з міжнародними стандартами;

- застосування методів оцінки вартості активів з метою прийняття управлінських рішень;

- впровадження управлінського обліку;

- розвиток державного аудиту;

- застосування міжнародних стандартів аудиту;

- аналіз моделей оцінки ринкових ризиків суб’єктів підприємництва та ін.

Результати науково-дослідної роботи кафедри використовуються у навчальному процесі, при написанні підручників, посібників, монографій, брошур, статей; у виступах на симпозіумах, семінарах та конференціях.

Науково-дослідна робота студентів є запорукою формування у них наукового образу мислення та творчого підходу до вивчення предметів. Студенти кафедри бухгалтерського обліку і аудиту беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт і конференціях.

Викладачами кафедри підготовлено понад 150 методичних розробок, опубліковано понад 500 наукових робіт, в т.ч. понад 50 монографій, брошур, навчальних посібників та підручників, серед яких:

1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз : навчально-методичний посібник / Г.І. Андреєва. –- К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта ХХI століття).

2. Андрєєва, Г.І. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навчальний посібник : для студентів спец. "Облік і аудит" / Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва, 2010. - 294 с.

3. Бурденко І.М. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : навчальний посібник / І.М. Бурденко, О.В. Кравченко, О.В. Шипунова. - Суми : Університетська книга, 2009. - 283 с.

4. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст]: монографія / за редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова; [С.С. Герасименко, А.О. Єпіфанов, Бурденко І.М., Шипунова О.В., Пластун О.Л. та ін.]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 162 с.

5. Гриценко О.І. Облік в галузях економічної діяльності [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.І. Гриценко – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 124 с.

6. Гриценко О.І. Фінансові взаємовідносини кредитної та споживчої кооперації / О.І. Гриценко. – Суми : Довкілля, 2004. – 67с.

7. Облік і аудит у банках. Навч. посібник. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренка. - 2-ге вид., перероб. і доп. К: Знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Пасько Т.О. Податковий облік : навчальний посібник / Т.О. Пасько. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. – 202 с.

9. Пасько, Т.О. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Пасько Т.О. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2009. - 141 с.

10. Слободяник Ю.Б. Статистичний облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Слободяник Ю.Б. ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 115 с.

11. Слободяник, Ю.Б. Статистичний облік [Text] : навчальний посібник / Ю.Б. Слободяник, 2010. - 128 с.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за темами:

- "Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів" (номер державної реєстрації 0109U006782);

"Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу" (номер державної реєстрації 0107U012112).

При кафедрі діють наступні секції прикладних економічних наук, до яких залучаються студенти III–V курсів:

Секція 1 "Проблеми організації обліку, аналізу і аудиту", (керівник – канд. екон. наук, старший викладач Винниченко Н.В.);

Секція 2 "Економічний аналіз в біржовій торгівлі", (керівник – канд. екон. наук, доцент Пластун О.Л.).

Зарубіжними партнерами кафедри є Вища Школа Банкова м. Хожув (Польща), Вища школа Бундесбанку, м. Хахенбург (Німеччина), Центральний банк Швейцарії, Банк Іспанії, Інститут економіки, техніки і соціальної справи Ціттау / Гьорлітц (Hochschule Zittau / Goerlitz (FH)), Університет Неаполя (Італія), Фінансова академія при Уряді Російської Федерації (Російська Федерація), Державна установа "Вища школа економіки" (Російська Федерація).

 

Вибрані результати наукової роботи студентів:

 

Проблеми запровадження МСФЗ в Україні. Пасенкова Вікторія Віталіївна. Науковий керівник Скорба О.А.

Порівняльна характеристика МСБО 19 та ПСБО 26 "Виплати працівникам"  Пасенкова Вікторія Віталіївна. Науковий керівник Бурденко І.М.